ارزیابی منظر صوتی منطقه 4 کلانشهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه و رشد شهرها و گستردگی در پهنه طبیعت، منجر به تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی های زیستی مختلف در جوامع بشری شده است. یکی از بارزترین آلودگی هایی که آسایش ساکنین شهری را تحت تأثیر خود قرار می ­دهد و با سلامت روان افراد جامعه رابطه مستقیم دارد، آلودگی صوتی است که می­ تواند موجب بروز بیماری های روانی، تحریک پذیری، آلرژی و سایر بیماری های مختص اعصاب و روان شود. در این مقاله ارزیابی منظر صوتی منطقه 4 کلانشهر تبریز هدف پژوهش بوده و به بررسی میزان آلودگی صوتی در ساعات پیک فعالیت منطقه 4 کلانشهر تبریز و تأثیر متغیرهای اجتماعی، کالبدی و محیطی در محیط زیست شهری پرداخته شده است.
مواد و روش ها: از لحاظ روش تحقیق، این مقاله ترکیبی است از روش‌های توصیفی - تحلیلی، اسنادی و پیمایشی می‌باشد. منطقه 4 کلانشهر تبریز مطابق با روش شبکه مربعی استاندارد (ذکر شده در استاندارد ISO1996) با مربع هایی به ابعاد 200×200 متر تقسیم بندی شده و مرکز هر مربع به عنوان ایستگاه برداشت صوتی مشخص گردید. میزان تراز معادل صوت (Leq)، در هر ایستگاه به مدت 3 دقیقه، در دو بازه زمانی صبح از ساعت 8 تا 11 صبح و بازه زمانی عصر از ساعت 19 تا 22 شب در ماه های تیر تا آذر سال 1400 اندازه گیری شد. برداشت صوتی با استفاده از دستگاه دسی بل سنج (صوت سنج دیجیتال بنتک مدل GM1357) با سطح فشار صوتی شبکه A با سرعت پاسخ Fast انجام گرفت. متغیرهای وابسته این پژوهش میزان تراز معادل صوت (Leq) در دو بازه زمانی صبح و عصر و متغیرهای مستقل اجتماعی و کالبدی در این پژوهش، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از شبکه معابر، فاصله از کاربری اداری و انتظامی، فاصله از کاربری آموزشی، فاصله از کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری، فاصله از کاربری تجاری و خدماتی، فاصله از کاربری درمانی، فاصله از کاربری صنعتی، فاصله از اراضی بایر، فاصله از کاربری فضای سبز و فاصله از کریدور هوایی انتخاب شدند. ترسیم هر یک از نقشه های مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل منطقه 4 به صورت مجزا در محیط نرم افزار GIS انجام گردید و سپس تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته با استفاده از مدل رگرسیون گیری خطی در نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث: بررسی های به عمل آمده نشان می دهدکه منظر صوتی منطقه 4 کلانشهر تبریز را سروصدای بازی کودکان، سروصدای ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه و موتور سیکلت، ماشین های حمل زباله هنگام بارگیری سطل های زباله و صدای کارگران ساختمانی در سطح محلات، سرو صدای حاصل از بوق شیپوری موتور سیکلت و سروصدای ویراژ آن و عبور کامیون و کامیونت و وسایل نقلیه موتوری در سطح خیابان ها و محورهای اصلی و سر و صدای تردد و بوق اتوبوس های بین شهری، وسایل نقلیه باری ،کامیون و تریلی های بین المللی در محورهای شریانی درجه 1 (اتوبان پاسداران و جاده سنتو) تشکیل می دهند. ارزیابی متغیرهای مستقل اجتماعی و کالبدی با متغیرهای وابسته (میزان تراز معادل صوت (Leq) در دو بازه صبح 8 تا 11 و عصر 19 تا 22)  نشان می­دهد که از 12 متغیر مستقل منطقه 4 کلانشهر تبریز در بازه زمانی صبح ، 9 متغیر مستقل تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از شبکه معابر، فاصله از کاربری اداری و انتظامی، فاصله از کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری، فاصله از کاربری درمانی، فاصله از کاربری صنعتی، فاصله از کاربری فضای سبز و در بازه زمانی عصر، 7 متغیر مستقل تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از شبکه معابر، فاصله از کاربری درمانی، فاصله از کاربری صنعتی، فاصله از کاربری فضای سبز و فاصله از کریدور هوایی تأثیر بسزایی در تراز معادل صوت (Leq) و میزان آلودگی صوتی منطقه 4 کلانشهر تبریز داشته اند و متغیرهای فاصله از کاربری اداری و انتظامی به دلیل تعطیلی این کاربری در بازه عصر و کاربری تجاری و خدماتی علیرغم جمعیت پذیری بالای این کاربری ولی به دلیل پراکنش بالا در سطح محلات منطقه، فاصله از آن، تأثیری در تراز معادل صوت (Leq) ندارند.
نتیجه گیری: نتایج ارزیابی مدل رگرسیون خطی متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته (میزان تراز معادل صوت (Leq) در هر یک از بازه های زمانی صبح و عصر) نشان می دهد که محلات نیمه شرقی منطقه4 دارای آلودگی صوتی زیاد و محلات نیمه غربی آلودگی صوتی کمتری دارند. در مجموع، منطقه 4 در بازه زمانی عصر آلودگی صوتی بیشتری نسبت به بازه زمانی صبح دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the soundscape of District 4 of Tabriz metropolis using linear regression model

نویسندگان [English]

  • Sajjad Zarei
  • Hassan Mahmoudzadeh
  • Firouz Jafari
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: With the development of sciences and technologies, the growth and expansion of cities led to the destruction of the environment and production of various biological pollutions across human societies. Meanwhile, noise pollution has been one of the types of pollution that has adversely affected the comfort of urban residents and is found to be directly associated with the mental health of people in society. This type of pollution may cause mental diseases, irritability, allergies and other nervous and psychological diseases. This paper aimed to evaluate the noise landscape of District 4 of Tabriz and investigate the amount of this type of pollution in the peak hours of activities in this city, as well as the impacts of social, physical and environmental variables on the urban environment.
Material and Methods: This paper used a methodology that combined descriptive-analytical, documentary and survey methods. District 4 of Tabriz was divided into squares of 200*200 m in dimensions, based on a standard square grid, with the center of each square designated as the noise acquisition station. The equivalent continuous sound level (Leq) of each station was measured for 3 minutes at two-time intervals of 8-11 a.m. and 7-10 p.m. in June to December of 2021. Noises were acquired by using a decibel meter device at a sound pressure level of Grid A with a Fast Response Speed. The dependent variable was the equivalent continuous sound level (Leq) at two morning and afternoon time intervals and independent social and physical variables were population density, construction density, the distance from pathway grids, the distance from administrative and police uses, the distance from educational uses, the distance from urban installation and equipment uses, the distance from commercial and service uses, the distance from treatment uses, the distance from industrial uses, the distance from barren land, the distance from green spaces and the distance from aerial corridors. Each of the maps pertaining to the independent and dependent variables of District 4 was separately sketched in GIS software, and then, the effects of each of the independent variables on dependent variables were examined by using a linear regression model in SPSS software.
Results and Discussion: Surveys indicated that the noise landscape of District 4 of Tabriz Metropolitan consisted of children game noises, noises caused by vehicle and motorcycle traffic, trash trucks when loading trash bins and the sound of construction workers across the neighborhoods, noises caused by motorcycle horns and their swerving noise, the passage of trucks and vans, as well as motor vehicles on the streets and other main axes, the traffic noise of inter-city buses and their horns, load trucks, international transit trucks on first degree axes (Pasdaran Highway and Santou Road), etc. The evaluation of independent social and physical variables with dependent variables (sound equivalent level (Leq) in the two intervals of morning 8 to 11 and evening 19 to 22) shows that out of 12 independent variables of district 4 of Tabriz metropolis in the morning time interval, 9 independent variables of population density , building density, distance from road network, distance from administrative and law enforcement use, distance from urban facilities and equipment use, distance from medical use, distance from industrial use, distance from green space use and in the evening period, 7 independent variables of population density , building density, distance from road network, distance from medical use, distance from industrial use, distance from green space use and distance from air corridor have a significant effect on the sound equivalent level (Leq) and the level of noise pollution in district 4 of Tabriz metropolis. And the variables of distance from administrative and law enforcement use due to the closure of this use in the evening period and commercial and service use despite the high population density of this use but due to the high distribution in the localities of the region, the distance from it do not have an effect on the sound equivalent level (Leq).
Conclusion: Linear regression model results for evaluating independent and dependent variables (equivalent continuous sound level (Leq)) at each time intervals (morning and afternoon time intervals) indicated that the semi-eastern neighborhoods of District 4 suffer from higher noise pollution, while semi-western neighborhoods were dealing with lower amounts of nose pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban environment
  • Soundscape
  • Noise pollution
  • District 4 of tabriz metropolis
  • Linear regression model
 
Abdi, M.H. and Bahari, M., 2014. Role of Transit-Oriented Development approach in reducing trafficcaused pollution. In Proceedings 6th National Conference of Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City, 12th-13th November, ashhad, Iran. pp. 3534-3550.
Ajzashokohi, M. and Ghaffari, E., 2014. The effects of Mashhad airport noise pollution on surrounding residential areas. In Proceedings 1st National Conference of Urban Services and Environment, 9th-10th Octobr, ashhad. , Iran. pp. 30-48.
Alviso, D. and Romano, S.D., 2021. Prediction of the refractive index and speed of sound of biodiesel from its composition and molecular structure. Fuel, 304, 120606. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.120606.
Ayatollah Zadeh Shirazi, M.S., Birjandi, N. and Keshavarzshukri, A.K., 2017. Evaluation of people's views on noise pollution in the high-traffic areas of Rasht during 2010. Environmental Science and Technology Quarterly. 19(4), 275-282. DOI: 10.22034/JEST.2017.10730. (In Persian with English abstract).
Babadi, N., Mohammadi Rouzbehani, M. and Hemadi, K., 2019. Study of Noise Pollution and Noise Annoyance in Residential Areas Affected by Sound of Ahvaz International Airport. Environmental Science and Technology Quarterly. 21(4), 1-13. DOI: 10.22034/JEST.2019.14559. (In Persian with English abstract).
Bahrami, A., Rastkari, N., Alimohammadi, I., Katayoun Modiri, F., Sadeghi, F., Eghtesadi Shirjin, H., Ali Gol, M. and Izadpanah, F., 2014. A guide on how to control sound according to the type of industry Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Environmental Research Institute.Tehran.Iran.
Bach, S., Dorostkar, E. and Bell, S., 2017. Producing a soundscape map of the city (sonotop) using grounded theory method and Nvivo software (case study: District 12 of Tehran). Environmental Journal. 43(2), 267-284. DOI: 10.22059/JES.2017.63078. (In Persian with English abstract).
Bąkowski, A., Radziszewski, L. and Skrobacki, Z., 2017. Assessment of uncertainty in urban traffic noise measurements. Procedia Engineering. 177, 281-288. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.226.
Bijani Nasrabadi, N., Tavakoli, A., Khosravi, Y. and Jabari, M., 2018. Evaluation of the impact level of noise pollution from land uses Shahri (case study of district one-district six of Tehran). Urban Science Journal. 2(1), 91-103. DOI:10.22124/UPK.2018.8896.1022. (In Persian with English abstract).
Bouzir, T.A.K. and Zemmouri, N., 2017. Effect of urban morphology on road noise distribution. Energy Procedia. 119, 376-385. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.07.121.
Can, A., L'Hostis, A., Aumond, P., Botteldooren, D., Coelho, M.C., Guarnaccia, C. and Kang, J., 2020. The future of urban sound environments: Impacting mobility trends and insights for noise assessment and mitigation. Applied Acoustics. 170, 107518. DOI: 10.1016/j.apacoust.2020.107518.
Chiarini, B., D'Agostino, A., Marzano, E. and Regoli, A., 2020. The perception of air pollution and noise in urban environments: A subjective indicator across European countries. Journal of Environmental Management. 263, 110272. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110272.
Company N. I. O.,2022. sound.  Available online at: http://www.nioc.ir.
Das, P., Talukdar, S., Ziaul, S., Das, S. and Pal, S., 2019. Noise mapping and assessing vulnerability in meso level urban environment of Eastern India. Sustainable Cities and Society. 46, 101416. DOI: 10.1016/j.scs.2019.01.001.
Di, H., Liu, X., Zhang, J., Tong, Z., Ji, M., Li, F., Feng, T. and Ma, Q., 2018. Estimation of the quality of an urban acoustic environment based on traffic noise evaluation models. Applied Acoustics. 141, 115-124. DOI: 10.1016/j.apacoust.2018.07.010.
Erfani, M., 2008. Noise pollution and its control methods with emphasis on green space design (Vol.1). Environmental Protection Organization. Khorasan Shomali. Iran.
Eskandari, R., Rasafi, A.A. and Behnoud, H., 2020. Modeling noise pollution in an urban intersection (case example: Qazvin city). Scientific-Research Journal of Civil Engineering of Modares. 20(3), 69-78. URL: http://mcej.modares.ac.ir/article-16-35615-fa.html. (In Persian with English abstract).
Farhang Dehghan, S., Monazzam, M., Nasiri, P., Haghighi Kaffash, Z. and Jahangiri, M., 2013. Evaluation of exposure to noise and its level of annoyance in a petrochemical complex. Occupational Health and Safety Quarterly. 3(3), 11-25. URL: http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5076-fa.html. (In Persian with English abstract).
Farshidianfar, A. and Oliyazadeh, P., 2011. Noise pollution from airplane flight and its effects. Journal of Mechanical Engineering. 20(76), 16-22. URL: http://magiran.com/p908500. (In Persian with English abstract).
Fathi, S., Nasiri, P.,Monazam Ismailpour, M., Moradi, R. and Fatemeh, R., 2015. Investigating the level of noise pollution in the 5th district of Tehran. Environmental Science and Technology Quarterly. 17(2), 1-8. URL: https://sid.ir/paper/87504/fa. (In Persian with English abstract).
Feyzi, M., Monaam, A. and Ghazizadeh, N., 2011. Evaluation of the acoustic comfort of users in urban parks. Environmental Science and Technology Quarterly. 16(93), 503-514. URL: https://sanad.iau.ir/Journal/jest/Article/839970. (In Persian with English abstract).
Ghaffari, A., Ghalenoee, M. and Mohsen Haghigi, N., 2017. Positive soundscape in the urban space. Manzar Scientific Journal. 9(39), 30-37. URL: https://www.manzar-sj.com/article_57906_6835.html?lang=fa. (In Persian with English abstract).
Gol Mohammadi, R., 2016. A guide to measuring and evaluating noise and vibration in the workplace (Vol. 1). Environment and Work Health Center, Ministry of Health, Treatment and Medical Education – Student Publications. Hamedan. Iran.
González, D.M., Morillas, J.B., Godinho, L. and Amado-Mendes, P., 2018. Acoustic screening effect on building façades due to parking lines in urban environments. Effects in noise mapping. Applied Acoustics. 130, 1-14. DOI: 10.1016/j.apacoust.2017.08.023.
González, D.M., Morillas, J.M.B., Gozalo, G.R. and Godinho, L., 2020. Evaluation of exposure to road traffic noise: Effects of microphone height and urban configuration. Environmental Research. 191, 110055. DOI: 10.1016/j.envres.2020.110055.
Gozalo, G.R., Morillas, J.M.B., Carmona, J.T., González, D.M., Moraga, P.A., Escobar, V.G., Vílchez-Gómez, R., Sierra, J.A.M. and Prieto-Gajardo, C., 2016. Study on the relation between urban planning and noise level. Applied Acoustics. 111, 143-147. DOI: 10.1016/j.apacoust.2016.04.018.
Gozalo, G.R., Morillas, J.M.B., González, D.M. and Moraga, P.A., 2018. Relationships among satisfaction, noise perception, and use of urban green spaces. Science of The Total Environment. 624, 438-450. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.148.
Grubeša, S., Suhanek, M., Petošić, A. and Djurek, I., 2020. Monitoring urban noise. Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering. 391-417. DOI: 10.1016/B978-0-12-819946-6.00015-1.
Han, X., Huang, X., Liang, H., Ma, S. and Gong, J., 2018. Analysis of the relationships between environmental noise and urban morphology. Environmental Pollution. 233, 755-763. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.10.126.
Han, Z., Kang, J. and Meng, Q., 2023. Effect of sound sequence on soundscape emotions. Applied Acoustics. 207, 109371. DOI: 10.1016/j.apacoust.2023.109371.
Hasani, F., Nasiri, P. and Monazam, M., 2017. Study of noise pollution in workshops and noise making jobs in Zone 3 of District 12 of Tehran (Bazar Bozorg) using GIS. Environmental Science and Technology. 19(4), 1-11. DOI: 10.22034/JEST.2017.10698. (In Persian with English abstract)
Hong, J.Y., Ong, Z.T., Lam, B., Ooi, K., Gan, W.S., Kang, J., Feng, J. and Tan, S.T., 2020. Effects of adding natural sounds to urban noises on the perceived loudness of noise and soundscape quality. Science of The Total Environment. 711, 134571. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134571.
Hosseini, A. and Amini Toosi, H., 2017. A Research on Appropriate Plant Species for Green Facades to Reduce the Sound Level. Environmental Science and Technology Quarterly. 18(1), 123-136. URL:https://sid.ir/paper/355919/fa (In Persian with English abstract).
Hosseini, S.H., Rafiee, G. and Javadian, S.H., 2016. An analysis of the design pathology of public green spaces in urban areas (case study: Eram Park, Sabzevar City). Environmental Science and Technology Quarterly, 18(Special issue number 3 of urban design and management). 149-171. URL: https://sanad.iau.ir/fa/Article/839707. (In Persian with English abstract).
Huang, Y. and Zheng, Q., 2022. Sound quality modelling of hairdryer noise. Applied Acoustics, 197, 108904. DOI: 10.1016/j.apacoust.2022.108904.
Imam Jume, M., Nikpi, A. and Safari Variani, A., 2011. Noise pollution in Qazvin city (1389). Scientific journal of Qazvin University of Medical Sciences. 15(1), 63-70. URL: https://sid.ir/paper/356143/fa. (In Persian with English abstract).
Jo, H.I. and Jeon, J.Y., 2020. Effect of the appropriateness of sound environment on urban soundscape assessment. Building and Environment. 106975. DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.106975.
Kalhornia, B. and Habibian, H., 2014. Investigating the impact of the land use system on the soundscape (case example: Mahdieh St., Hamedan). Haft Hesar Environmental Studies. 3(9), 57-65. URL: http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-342-fa.html. (In Persian with English abstract).
Karimi, E., Nasiri, P., Abbaspour, M., Monazam, M. and Taghavi, L., 2012. Investigating the noise pollution situation in the 14th district of Tehran. Human and Environment Quarterly, 23, 1-12. URL: https://sanad.iau.ir/Journal/he/Article/848195. (In Persian with English abstract).
Khodayari, N. and Hami, A., 2017. The performance of visual and aesthetic features of plants in reducing the effects of noise pollution. Promotional Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants. 2(2), 37-47. URL: http://flowerjournal.ir/article-1-127-fa.html. (In Persian with English abstract)
Kiyani Sadr, M., Nasiri, P., Sadegh, S. M. and Abbaspour, M., 2009. Evaluation of noise pollution in Khorramabad city in order to provide implementation solutions to control and reduce it. Environmental Journal. 35(50), 83-96. URL: https://jes.ut.ac.ir/article_21230.html. (In Persian with English abstract).
Klingberg, J., Broberg, M., Strandberg, B., Thorsson, P. and Pleijel, H., 2017. Influence of urban vegetation on air pollution and noise exposure–a case study in Gothenburg, Sweden. Science of the Total Environment. 599, 1728-1739. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.051.
Laib, F., Braun, A. and Rid, W., 2019. Modelling noise reductions using electric buses in urban traffic. A case study from Stuttgart, Germany. Transportation Research Procedia. 37, 377-384. DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.206.
Ma, K. W., Mak, C. M., & Wong, H. M., 2020. Effects of environmental sound quality on soundscape preference in a public urban space. Applied Acoustics. 171, 107570. DOI: 10.1016/j.apacoust.2020.107570.
Margaritis, E., Kang, J., Filipan, K. and Botteldooren, D., 2018. The influence of vegetation and surrounding traffic noise parameters on the sound environment of urban parks. Applied geography. 94, 199-212. DOI: 10.1016/j.apgeog.2018.02.017.
Mazaheri, R., Salmanmahiny, A., Rezaei, H., Kamyab, H. and Sakieh, Y., 2020. Modeling the Relationship between Noise Pollution and Landscape Metrics of Urban Structures and Green Covers (Case Study: Esfahan City). Journal Of Research In Environmental Health. 6(1), 45-55. DOI: 10.22038/jreh.2020.46187.1347. (In Persian with English abstract)
Mohammadi, A., Alidadi, H., Delkhosh, M., Fallah, S., Amouei, A., Asgharnia, H., Taghavimanesh, V. and Ghorbani, M., 2016. Noise Pollution Measurement in Crowded Areas of Neyshabur during primary Three monthes of 2015. Journal Of Research In Environmental Health. 2(4), 276-284. DOI: 10.22038/jreh.2017.21169.1119. (In Persian with English abstract).
Mohammadyan, M., Fahim, M., & Balarak, D. (2015). Survey of Noise in Urmia City in 2013. Rafsanjan Univ Med Sci, 14(11), 965-976. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-2456-fa.html. (In Persian with English abstract)
Mohsen Haghigi, N., Ghalenoee, M., & Ghaffari, A. (2018). Evaluation of effective components in the role of motivation and acoustic comfort of people in Naqsh Jahan Square, Isfahan. Two quarterly magazines of the University of Art, 19, 133-151. DOI: 10.30480/aup.2017.542. (In Persian with English abstract)
Mushtaghi, M., Kabuli, M., Karami, M., Kasmaei, Z., & Samaei, Z. (2013). Prediction of noise pollution situation in wildlife underpasses under construction in Khajir National Park. Environmental Science and Technology Quarterly, 15(3), 13-22. URL: https://sanad.iau.ir/Journal/jest/Article/838973 (In Persian with English abstract)
Naddafi, K., Yunesian, M., Mesdaghinia, A., Mahvi, A., & Srafil, A. (2008). Noise Pollution in Zanjan City in 2007. Scientific and research journal of Zanjan University of Medical Sciences, 16(62), 85-96. URL: http://zums.ac.ir/journal/article-1-388-fa.html. (In Persian with English abstract)
Najafi, P., Lotfi, S., Soltani, A., & Sholeh, M. (2020). Acoustic Vitality Evaluation in Urban Public Spaces (Case Study: Darvazeh Isfahan, Shiraz, Iran). Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9(4), 287-304. URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-34867-fa.html. (In Persian with English abstract)
Nari Musa, Z., & Soltanian, S. (2016). The effect of noise pollution caused by traffic on the public health of Omidiya citizens in 2014. Scientific Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 15(3), 247-256. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-2978-fa.html. (In Persian with English abstract)
Nasiri, P., Monazam, M., Farhang Dehghan, S., & Jahangiri, M. (2013). The assessment of the environmental noise and personal exposure in a petrochemical plant. Iran Occupational Health, 10(1), 23-32. URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-490-fa.html. (In Persian with English abstract)
Ogurtsova, K., Soppa, V. J., Weimar, C., Jöckel, K.-H., Jokisch, M., & Hoffmann, B. (2023). Association of long-term air pollution and ambient noise with cognitive decline in the Heinz Nixdorf Recall study. Environmental Pollution, 331, 121898. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.121898.
Oiamo, T. H., Davies, H., Rainham, D., Rinner, C., Drew, K., Sabaliauskas, K., & Macfarlane, R. (2018). A combined emission and receptor-based approach to modelling environmental noise in urban environments. Environmental Pollution, 242, 1387-1394. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.08.016.
Ojala, A., Korpela, K., Tyrväinen, L., Tiittanen, P., & Lanki, T. (2019). Restorative effects of urban green environments and the role of urban-nature orientedness and noise sensitivity: A field experiment. Health & place, 55, 59-70. DOI: 10.1016/j.healthplace.2018.11.004.
Oveissi, E., Esmaili, A., & Ghasempouri, M. (2007). A Study and Measurement of Noise Pollution due to Traffic, Yazd. Journal of the Iranian Natural Res, 59(2), 885-901. URL: https://ijnr.ut.ac.ir/article_27536.html. (In Persian with English abstract)
Parvizian, A., Ahmadi, H., Amanpour, S., & Derakhshan, A. (2020). Production of noise pollution map with spatial modeling of land use map (research case of Yasouj city). Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 9(34), 7-22. URL: http://noo.rs/TT5ZY. (In Persian with English abstract)
Pawelloi, A. I., Nasir, N., & Hamzah, S. (2020). The effect of traffic noise on public health. Enfermería Clínica, 30, 249-253. DOI: 10.1016/j.enfcli.2020.06.057.
Peivast, N., Parvari, R., Hashemi, Z., Safari, M., Omidi, S., Asadi, N., & Sayadi, M. (2017). Simultaneous Assessment of Traffic Noise Pollution and Hearing Threshold Level of Shopkeepers in Congested Area of Behbahan in 2014. Scientific Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16(7), 645-660. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-3812-fa.html. (In Persian with English abstract)
Qayyumi, A. A., Khoban, L., & Nasiri, P. (2009). Management of noise pollution control in highways. Journal of Urban Management Studies, 1(1), 65-76. URL: https://ums.srbiau.ac.ir/article_4757.html. (In Persian with English abstract)
Ramazan Ali, F., Montazeri, O., Yazdani, B., & Shams, M. (1999). Noise pollution caused by the activity of industries and businesses in Tehran. Audiology-Tehran University of Medical Sciences, 7(1), 140-144. URL: http://journal.skums.ac.ir/article-1-519-fa.pdf. (In Persian with English abstract)
Sadeghi, M., Kheiry, S., Jafari Dastanai, A., & Shahrani, M. (2006). Investigating ten-year changes in noise level in the city of Shahrekord. Shahrekord Medical University, 8(4), 81-87. URL: URL: http://78.39.35.44/article-1-519-fa.html. (In Persian with English abstract)
Safari Variani, A., & Mojabi, M. A. (1998). Evaluation of noise in Alborz yarn factory and investigation of workers' hearing threshold. Journal of Qazvin University of Medical Sciences and Healthcare Services, 1(4), 58-63. URL: https://www.virascience.com. (In Persian with English abstract)
Sakieh, Y., Jaafari, S., Ahmadi, M., & Danekar, A. (2017). Green and calm: Modeling the relationships between noise pollution propagation and spatial patterns of urban structures and green covers. Urban Forestry & Urban Greening, 24, 195-211. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.04.008.
Sarlak Chivai, Z., Samandari Giglo, M., & Sarlak Chivai, F. (2016 – June 5). Managing the sound landscape of the city space with the help of urban design. The third international conference on research in engineering, science and technology, 5 june, Georgia, Batumi. 1-10. (In Persian with English abstract)
Seraji, G. (2019). Sound in ergonomics. Audiology-Tehran University of Medical Sciences, 7(1), 126-127. URL: https://aud.tums.ac.ir/article-1-277-fa.pdf. (In Persian with English abstract)
Shahabian, P., & Larimian, S. F. (2017). Investigating the acoustic landscape of Valiasr Street in Tehran with an emphasis on people's perception from an acoustic perspective. Armanshahr Architecture and Urbanism Magazine, 17, 237-248. URL: https://www.armanshahrjournal.com/article_44624.html. (In Persian with English abstract)
Soeta, Y., Kambara, A., & Onogawa, E. (2023). Psychological responses to low-level transient sounds in background sounds generated by an air conditioner. Applied Acoustics, 202, 109147. DOI: 10.1016/j.apacoust.2022.109147.
Tavakoli, A., Bizhani Nasrabadi, N., Khosravi, Y., & Jabbari, M. K. (2018). Evaluation of level level and distribution of sound pollution using geographic information system (GIS) in an area of six districts of Tehran in 2015-2016: a case report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17, 1077-1092. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4328-fa.html. (In Persian with English abstract)
Torresin, S., Albatici, R., Aletta, F., Babich, F., Oberman, T., Stawinoga, A. E., & Kang, J. (2022). Indoor soundscapes at home during the COVID-19 lockdown in London–Part II: A structural equation model for comfort, content, and well-being. Applied Acoustics, 185, 108379. DOI: 10.1016/j.apacoust.2021.108379.
Van Renterghem, T., Vanhecke, K., Filipan, K., Sun, K., De Pessemier, T., De Coensel, B., Joseph, W., & Botteldooren, D. (2020). Interactive soundscape augmentation by natural sounds in a noise polluted urban park. Landscape and Urban Planning, 194, 103705. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.103705.
Vasilyev, A. V. (2017). New methods and approaches to acoustic monitoring and noise mapping of urban territories and experience of it approbation in conditions of Samara region of Russia. Procedia Engineering, 176, 669-674. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.311.
Vladimir, M., & Madalina, C. (2019). Optimizing urban landscapes in regard to noise pollution. Procedia Manufacturing, 32, 161-166. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.02.197.
Vogiatzis, K., & Remy, N. (2014). From environmental noise abatement to soundscape creation through strategic noise mapping in medium urban agglomerations in South Europe. Science of the total Environment, 482, 420-431. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.07.098.
Wang, D., Ying, L., Jia, Y., Zhang, L., Zhang, F., & Wang, W. (2020). Noise pollution mitigation method for substations in urban communities based on a smart silencing unit. Journal of Cleaner Production, 245, 118911. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118911.
Yang, W., He, J., He, C., & Cai, M. (2020). Evaluation of urban traffic noise pollution based on noise maps. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 87, 102516. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102516.
Yuan, M., Yin, C., Sun, Y., & Chen, W. (2019). Examining the associations between urban built environment and noise pollution in high-density high-rise urban areas: A case study in Wuhan, China. Sustainable Cities and Society, 50, 101678. DOI: 10.1016/j.scs.2019.101678.
Ziyai, S. A., Hossein Dokht, H., & Amini Toosi, H. (2012). Investigating the role of air and noise pollution in urban planning and management. 7th National Congress of Civil Engineering,7 May, Zahedan. 1-9. (In Persian with English abstract).