بررسی اثر پدیده مانسون بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی و کلروفیلa در خلیج چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی ایران، چابهار، ایران

چکیده

سابقه و هدف: خلیج چابهار یک محیط نیمه بسته در سواحل جنوب شرقی ایران است که دو بندر مهم کنارک و چابهار در حاشیه این خلیج قرار دارند. ارتباط این خلیج با اقیانوس هند از طریق دریای عمان باعث متاثر شدن این ناحیه از پدیده مانسون به ویژه مانسون جنوب غربی در اواخر بهار تا اواخر تابستان می­شود. از سوی دیگر با گسترش صنایع مختلف دریایی و جمعیت حاشیه این خلیج انتظار می­رود افزایش فعالیت­ های انسانی باعث متاثر­شدن پارامترهای آب­شناسی و در نتیجه اکوسیستم ­های حساس این ناحیه مانند زیستگاه های مرجانی و جنگل های حرا و هم چنین تاسیسات آب شیرین کن شود. در این تحقیق اثر پدیده مانسون بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، غلظت مواد مغذی و کلروفیل a مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هم چنین امکان تاثیر بارگذاری مواد مغذی از طریق اسکله­های بنادر کنارک و تیس با مقایسه نتایج در این اسکله ­ها و ایستگاه ­های مجاور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مواد و روش ها: نمونه ­برداری از4 ایستگاه در خلیج در دو عمق سطحی( 5/0 متر) و بستر (1 متر از بستر) با استفاده از بطری نیسکین 5 لیتری  هرکدام در سه تکرار انجام شد. پارامترهای فیزیکی توسط دستگاه­ های پرتابل مربوطه در محل نمونه ­برداری اندازه ­گیری شدند. . در آزمایشگاه واکنش گرهای لازم برای روش کالریمتری طبق دستورالعمل  MOOPAM آماده شده و اندازه ­گیری مقدار مواد مغذی با دستگاه اسپکتروفومتر و در سل با طول مسیر نور 2 سانتی­متر انجام شد.   تحلیل­ های آماری به کمک نرم افزار  PRIMER 6وSTATISTICA 10 انجام شد.
نتایج و بحث: مطابق نتایج، غظت مواد مغذی فسفات، نیتریت و نیترات و هم چنین کلروفیل ­آ در دوره پس مانسون بیشتر و به ترتیب پس­مانسون>پیش­مانسون>مانسون است. در مورد سیلیکات این روند متفاوت بوده و به صورت پیش­مانسون>مانسون≈ پس­مانسون است. مقایسه نتایج بین سالیانه نشان می ­دهد که مقادیر فسفات، نیترات و نیتریت در سال 96 بیشتر از مقادیر متناظر در دوره 92-93 بوده در حالی که در مورد سیلیکات عکس این حالت مشاهده می­گردد. کلروفیل­a همبستگی مثبت را با غلظت مواد مغذی نشان می­دهد که بیانگر کنترل شدن تولید اولیه توسط میزان مواد مغذی قابل دسترس می‌باشد. مقادیرpH  و DO همبستگی مثبت دارند و به طور کلی در دوره پیش­مانسون کمتر از  دوره پس­مانسون در هر دو دوره نمونه­برداری 92-93 و 96 هستند.
نتیجه گیری:   مقایسه نتایج نمونه برداری  بین دو نوبت 92-93 و 96 نشان از تفاوت در مواد مغذی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی دارد که به دلیل تفاوت در شدت و دوره مانسون در سال‌های مختلف می‌باشد. مقادیر بالای مواد مغذی نیترات، فسفات و نیتریت در فصل پس مانسون به دلیل پدیده فراجوشی القا شده توسط مانسون و رسیدن آب‌های غنی از مواد مغذی به سطح می‌باشد. مقادیر کمتر سیلیکات در فصل پس مانسون نسبت به فصول پیش مانسون و پس مانسون  به نظر می‌رسد نتیجه مصرف سیلیکات توسط دیاتومه ­هایی باشد که در این دوره شکوفایی می‌کنند، همچنانکه مقادیر کلروفیلa در پس مانسون از فصول قبل بیشتر است. در نهایت مقایسه مقادیر مواد مغذی در دو اسکله صیادی مجاور خلیج با مقادیر ایستگاه ­های مجاور درون خلیج نشان می‌دهد که اگر چه مقادیر به طور قابل توجهی بیشتر هستند، ولی هنوز در مرحله ­ای نیستند که سطح مواد مغذی در خلیج را به طور وسیعی تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the effects of Monsoon phenomenon on physicochemical parameters, nutrients and Chl. a in Chabahar Bay

نویسندگان [English]

  • Hamid Ershadifar
  • Kamalodin Kor
  • Emad Koochaknejad
  • ََََAmir Ghazilou
  • Gholamrasoul Baskaleh
Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Sciences, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Introduction: Chabahar Bay is a semi-enclosed marine environment in the southeastern coast of Iran, with
two important ports i.e., Konarak and Chabahar in its margins. The connection of this Bay to the Indian Ocean
through the Gulf of Oman causes this region to be affected by the monsoon phenomenon, especially the
southwest monsoon, from late spring to late summer. Due to the expansion of various industries and increasing
marginal population, aquatic environments are expected to be severely affected by human activities. Sensitive
ecosystems such as coral reef habitats and mangrove forests are vulnerable to these changes. In this research,
the effects of the monsoon phenomenon on physicochemical parameters, nutrient concentration, and
chlorophyll-a (Chl-a) were studied. The possibility of nutrient loading through the ports of Konarak and Tiss
was examined by comparing the results from these ports with the adjacent stations in the Bay.
Material and methods: Sampling from two depths (0.5 m beneath the surface and 1 m above the bottom) at
4 stations was performed using 5l Niskin bottle in three replicates during five seasons. Physicochemical
parameters were measured by relevant portable probes at the sampling site. In the laboratory, the reagents were
prepared for colorimetric detection according to the standard instructions, and the amount of nutrients were
measured by spectrophotometer in a quartz cell with a path length of 2 cm. Statistical analyses were performed
using PRIMER 6 and STATISTICA 10 software.
Results and discussion: According to the acquired results, the concentration of phosphate, nitrite, and nitrate,
as well as Chl-a, were higher in the post-monsoon period and were in the order of post-monosoon > pre- monsoon> monsooon. In the case of silicate, its trend was different and showed a decreasing trend in the order of pre-monsoon> monsoon≈post-monsoon. Comparison of inter-annual results showed that the phosphate, nitrate, and nitrite values recorded in 2017 were higher than the corresponding values in 2013-2014. Chl-a showed a positive correlation with the nutrient concentration, which indicated that the primary production was controled by the nutrient availablity. The pH and dissolved oxygen values had a positive correlation and both were generally low in the pre-monsoon than the post-monsoon in both sampling periods of 2013-2014 and 2017.
Conclusion: Comparison of the results between 2013-2014 and 2017 showed that there were differences in nutrient concentrations and physicochemical parameters due to variations in the intensity and duration of the monsoon in different years. High concentrations of nitrate, phosphate, and nitrite in the post-monsoon season occurred due to the monsoon-induced upwelling and the emergence of nutrient-rich waters. Lower silicates in the post-monsoon than the pre-monsoon and monsoon seasons seems to be the result of the silicate depletion by diatoms that show outbreaks during this period, as the Chl-a in the post-monsoon was greater than the preceding seasons. Finally, the amount of nutrients was significantly higher in two marginal ports compared to adjacent stations in the Bay. However, they are still not at the stage to intensely elevate the nutrients levels throughout the Bay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chabahar Bay
  • Nutrients
  • Monsoon
  • Physicochemical Parameters
  • Chlorophyll a
Abbaspour, M. and Zohdi, E., 2018. Red tide development modeling in Persian Gulf and study nutrient effects on algal bloom. Research in Marine Sciences. 3, 289-302.
Abedi, E., Gholamipoor, S., Ghaemi, M., 2016. Seasonal determination of nutrients concentration in the Bardestan creek and loading analysis of them on the Persian Gulf. Journal of Oceanography. 7, 33-40.
Agah, H., Bastami, K.D. and Fumani, N.S., 2016. Ecological risk, source and preliminary assessment of metals in the surface sediments of Chabahar Bay, Oman Sea. Marine pollution bulletin. 107, 383-388.
Ainali, A. and Chegini, V., 2017. Investigation of temporal and spatial variations of physical parameters (temperature, salinity and density) of the Pozm Bay. Marine Science and Technology. 16, 111-124.
Al-Azri, A., Piontkovski, S., Al-Hashmi, K., Al-Gheilani, H., Al-Habsi, H., Al-Khusaibi, S. and Al-Azri, N., 2012. The occurrence of algal blooms in Omani coastal waters. Aquatic Ecosystem Health and Management. 15, 56-63.
Al-Azri, A.R., Piontkovski, S.A., Al-Hashmi, K.A., Goes, J.I. and Do Gomes, H.R., 2010. Chlorophyll a as a measure of seasonal coupling between phytoplankton and the monsoon periods in the Gulf of Oman. Aquatic Ecology. 44, 449-461.
Al Busaidi, S., Al Rashdi, K. and Al Gheilani, H., 2007. Massive fish mortality during red tide of Masirah Island, Arabian Sea: 2007: The Arabian Seas International Conference on Science and Technology of Aquaculture. Fisheries and Oceanography. 10-13.
Attaran-Fariman, G., 2009. Initial assessment on dispersion of harmful algae bloom along South-East Coast of Oman Sea. Department of the environment, I.R.Iran, Division of Marine Environment, Sistan and Baluchestan, Chabahar, Iran, 88p (in Persian). Available online at http://www.harmfulalgalblooms.ir/en/index.php/research-studies-projects.
Beman, J.M., Arrigo, K.R. and Matson, P.A., 2005. Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in vulnerable areas of the ocean. Nature. 434, 211.
Biswas, H., Reddy, N., Rao, V.S., Bharathi, M. and Subbaiah, C.V., 2015. Time series monitoring of water quality and microalgal diversity in a tropical bay under intense anthropogenic interference (SW coast of the Bay of Bengal, India). Environmental Impact Assessment Review. 55, 169-181.
Brzezinski, M.A. and Nelson, D.M., 1995. The annual silica cycle in the Sargasso Sea near Bermuda. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 42, 1215-1237.
Carlson, R.E. and Simpson, J., 1996. A coordinator’s guide to volunteer lake monitoring methods. North American Lake Management Society. 96, 305.
Chaichitehrani, N. and Allahdadi, M.N., 2018. Overview of Wind Climatology for the Gulf of Oman and the Northern Arabian Sea. American Journal of Fluid Dynamics. 8, 1-9.
Ebrahimi, M., 2015. Monitoring of algal bloom in the coastal waters of Persian Gulf and sea of Oman (waters of Hormozgan Province). Research Report, Iranian Fisheries Science Research Institute-Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, 82p (in Persian).Available online at https://www.civilica.com/R/44199.
Emara, H.I., 2010. Nutrient salts, inorganic and organic carbon contents in the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Journal of the Persian Gulf. 1, 33-44.
Ghaemi, M. and Gholamipour, S., 2017. Seasonal measurement of nutrient concentrations and total alkalinity in the Mond Estuary ecosystem. Journal of Oceanography. 8, 11-18.
Ghazilou, A., Koochaknejad, E., Ershadifar, H., Kor, K. and Negarwstan, H., 2017. Autumnal algal bloom succession in Northern coasts of Gulf of Oman. Harmful Algae News. 56.
Hamzeh, M.A., Shah-hosseini, M. and Beni, A.N., 2013. Effect of fishing vessels on trace metal contamination in sediments of three harbors along Iranian Oman Sea coast. Environmental Monitoring and Assessment. 185, 1791-1807.
Hamzehei, S., Bidokhti, A., Mortazavi, M., Gheiby, A., Ebrahimi, M. and Saraji, F., 2012. Field study of the 2008-2009 red tide in the northern Strait of Hormuz. Life Science Journal. 9, 4727-4733.
Marvasti, S.S., Gnanadesikan, A., Bidokhti, A., Dunne, J. and Ghader, S., 2015. Challenges in modelling spatiotemporally varying phytoplankton blooms in the Northwestern Arabian Sea and Gulf of Oman. Biogeosciences. 13, 1049–1069.
Mirzaei, M.R., Seraji, F., Erfanifar, E., Rad, T.A., Aminikhoei, Z. and Azhang, B., 2017. Assessing phytoplankton community structure in relation to hydrographic parameters and seasonal variation (Pre and Post Monsoon). Biodiversitas Journal of Biological Diversity. 18, 507-513.
Molamohyeddin, N., Ghafourian, H. and Sadatipour, S.M., 2017. Contamination assessment of mercury, lead, cadmium and arsenic in surface sediments of Chabahar Bay. Marine Pollution Bulletin. 124, 521-525.
MOOPAM, R., 1999. Manual of Oceanographic Observations and Pollutant Analysis Methods. Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME). Kuwait 1, 20.
Moradi, M., 2016. Identification of upwelling areas in the Oman Sea using satellite data, 41st COSPAR Scientific Assembly.
Morrison, J.M., Codispoti, L., Gaurin, S., Jones, B., Manghnani, V. and Zheng, Z., 1998. Seasonal variation of hydrographic and nutrient fields during the US JGOFS Arabian Sea process study. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 45, 2053-2101.
Naqvi, S., 2006. Oxygen deficiency in the north Indian Ocean. Gayana. 70, 53–58.
Naqvi, S., Naik, H., Pratihary, A., DeSouza, W., Narvekar, P., Jayakumar, D., Devol, A., Yoshinari, T. and Saino, T., 2006. Coastal versus open-ocean denitrification in the Arabian Sea. Biogeosciences. 3, 621-633.
Nasrollahzadeh Saravi, H., Makhlough, A., Vahedi, F., Nasrollahtabar, A. and Ulomi, Y., 2013. Study on stoichiometric of macronutrients molar ratios to determine growth limiting factors of phytoplankton in the southern of Caspian Sea- Mazandaran Province (2012-2013). Marine Biology. 5, 71-86.
Paytan, A. and McLaughlin, K., 2007. The oceanic phosphorus cycle. Chemical Reviews. 107, 563-576.
Piontkovski, S., Al-Azri, A. and Al-Hashmi, K., 2011. Seasonal and interannual variability of chlorophyll-a in the Gulf of Oman compared to the open Arabian Sea regions. International Journal of Remote Sensing. 32, 7703-7715.
Piontkovski, S. and Al-Jufaili, S., 2013, Coastal upwellings and mesoscale eddies of the western Arabian ea: some biological implications. International Journal of Oceans and Oceanography. 7, 93-115.
Piontkovski, S.A., Queste, B.Y., Al-Hashmi, K.A., Al-Shaaibi, A., Bryantseva, Y.V. and Popova, E.A., 2017. Subsurface algal blooms of the northwestern Arabian Sea. Marine Ecology Progress Series. 566, 67-78.
Praveen, V., Ajayamohan, R., Valsala, V. and Sandeep, S., 2016. Intensification of upwelling along Oman coast in a warming scenario. Geophysical Research Letters. 43, 7581-7589.
Rabbaniha, M., Gerami, M.H. and Golsefid, S.A.M., 2018. Temporal phytoplankton diversity patterns and community structure in a monsoonal region, Oman Seawater (Iranian parts). Regional Studies in Marine Science. 24, 355-363.
Rai, S.V. and Rajashekhar, M., 2014. Seasonal assessment of hydrographic variables and phytoplankton community in the Arabian Sea waters of Kerala, southwest coast of India. Brazilian Journal of Oceanography. 62, 279-289.
Redfield, A.C., 1958. The biological control of chemical factors in the environment. American Scientist. 46, 230A-221.
Reynolds, R.M., 1993. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 27, 35-59.
Rixen, T., Baum, A., Gaye, B. and Nagel, B., 2013. Seasonal and interannual variations of the nitrogen cycle in the Arabian Sea. Biogeosciences Discuss. 10, 19541-19570.
Roelke, D., Eldridge, P. and Cifuentes, L., 1999. A model of phytoplankton competition for limiting and nonlimiting nutrients: implications for development of estuarine and nearshore management schemes. Estuaries. 22, 92-104.
Sanjani, M.S. and Chegini, V., 2011. Study of seasonal variation trend of physical parameters of the Chabahar Bay (Part II: 2008), Research Report, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Sciences. 76p (in Persian with English abstract) . Abstract available online at http://www.inio.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=c%2Fs9znux14U%3D&tabid=2473.
Struyf, E., Smis, A., Van Damme, S., Meire, P. and Conley, D.J., 2009. The global biogeochemical silicon cycle. Silicon. 1, 207-213.
Tréguer, P.J. and De La Rocha, C.L., 2013. The world ocean silica cycle. Annual Review of Marine Science. 5, 477-501.
Voss, M., Baker, A., Bange, H.W., Conley, D., Deutsch, B., Engel, A., Heiskanen, A.-S., Jickells, T., Lancelot, C. and McQuatters-Gollop, A., 2011. Nitrogen Processes in Coastal and Marine Ecosystems. Cambridge University Press.UK.
Voss, M., Bange, H.W., Dippner, J.W., Middelburg, J.J., Montoya, J.P. and Ward, B., 2013. The marine nitrogen cycle: recent discoveries, uncertainties and the potential relevance of climate change. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 368, 20130121.
Watanabe, T.K., Watanabe, T., Yamazaki, A., Pfeiffer, M., Garbe-Schönberg, D. and Claereboudt, M.R., 2017. Past summer upwelling events in the Gulf of Oman derived from a coral geochemical record. Scientific Reports. 7, 4568.
Wright, J. and Colling, A., 1995. Seawater: its composition, properties, and behaviour. Pergamon Press. New York.
Yi, X., 2017. Impact of large-scale climate variability on the Arabian Sea coastal upwelling system. Ph.D. Thesis. University of Hamburg, Hamburg, Germany.