مناقشات زیست محیطی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: حوضه آبی رودخانه‌های دجله و فرات در یکی از مهم‌ترین منابع آب شیرین تحت توسعه جهان واقع شده است. در مرکز این توسعه‌یافتگی، سدها با مقیاس بزرگ قرار گرفته است که به منظور تأمین آب لازم برای طرح‌های آبیاری وسیع و تولید انرژی برق-آبی، توسط دولت‌های ساحلی احداث گردیده است و به شکل اساسی جریانات این رودخانه ­ها و کیفیت آب آن را تحت تأثیر قرار داده است که همواره مورد اعتراض سایر کشورهای ساحلی رودخانه قرار می­ گیرد. با توجه به عدم انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات، شناسایی قواعد بین­ الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز، برای تعیین حدودوثغور حقوق و تعهدات این کشورها در مناقشات فی­مابین اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی سدسازی‌های صورت گرفته در این حوضه به ویژه از ناحیه دولت ترکیه، واکنش و ادعاهایی از سوی دولت­های پایین‌دست را به همراه داشته که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت­ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین­الملل دارد. این مقاله درصدد آن است ضمن بیان مناقشات و ادعاهای مطرح‌شده توسط دولت­های پایین‌دست نسبت به سدسازی‌های ترکیه، قواعد بین ­المللی حاکم بر این حوضه را شناسایی و بررسی نماید.
مواد و روش ­ها: روش جمع آوری اطلاعات و داداه ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای (از طریق مراجعه به کتاب های مرجع، مقالات و اسناد بین المللی) است و در ابتدا با بررسی آثار زیست محیطی سدسازی دولت ترکیه نسبت به دولت­های پایین دست حوضه آبی دجله و فرات از میان اسناد و منابع موجود، حقوق حاکم بر این حوضه آبی از منظر حقوق بین ­الملل شناسایی و مشخص می ­گردد. روش تحقیق نیز بر اساس آموزه های دگماتیک و از نوع تحلیلی و توصیفی است.
نتایج و بحث: شناسایی قواعد حقوق بین ­الملل حاکم بر منابع آبی مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است و این امکان را فراهم می­ سازد تا دولت­ها ضمن شناخت حقوق و تکالیف خود و سایر دولتهای همجوار، زمینه حمایت حداکثری از محیط زیست و در نهایت تحقق توسعه پایدار در سایه احترام به حقوق و قواعد بین­الملل را فراهم سازد.
نتیجه گیری: همواره دولت­ها به عنوان مهمترین تابعان حقوق بین ­الملل و اصلی ترین کنش­ گران عرصه بین ­الملل شناخته می­ شوند. هرچند دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین ­المللی دجله و فرات به مطلق بودن حاکمیت خود استناد می­ نماید لکن با توجه به توسعه مداوم حقوق بین ­الملل، امروزه برداشت­ ها و دیدگاه­ های سنتی از حاکمیت مطلق هر دولت در بهره­ برداری و استفاده از منابع آبی مشترک منسوخ گردیده و با توجه به قواعد حقوق بین الملل موجود و نیز شکل گیری قواعد بین المللی نوظهور محیط زیستی، حاکمیت دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین ­المللی دجله و فرات محدود و مقید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental controversies in the Tigris and Euphrates basin countries about Turkey's dam construction in international law

نویسندگان [English]

  • Ali Zare
  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavam Abadi
Faculty of Law, Shahid Behehti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The Euphrates–Tigris river system is among the most intensely developed freshwater resources worldwide. At the center of its development are large-scale dams supplying extensive irrigation schemes and hydroelectric power plants, which substantially impact the river system’s dynamic and water quality that always objected by other riparian state. considering the lack of multilateral and comprehensive treaty between Euphrates–Tigris basin countries, To determine the extent of the rights and obligations of these countries on controversial issues, identifying of the rules of the international customary law is inevitable. On the other hand, dam construction in the basin, especially from the Turkish state has been followed by Downstream governments and has direct relation with the rights of these states and the obligations of the upstream government from international law perspective. This article seeks to identify and review the international rules governing the basin, while expressing the controversies made by the Downstream governments regarding the Turkish dam-construction.
Material and methods: In this research, The method for collecting information and data is in the form of library sources. initially, with the study of the environmental impact of turkey dam construction on downstream government of Tigris and Euphrates basin Among the documents and resources available, The law governing of this basin are identified and defined in the context of international law. The research methodology is based on dogmatic and analytical and descriptive doctrines.
Results and discussion: Identifying the rules of international law governing sharing water resources is of great importance and allows states to recognize their rights and duties as well as other neighboring states, provide the maximum protection of the environment and, ultimately, achieve sustainable development in the light of respect for international law and norms.
Conclusion: Governments are always recognized as the most important subjects of international law and the main actors in the international arena. Although the Turkish government refers to the use of the Tigris and Euphrates international rivers as absolute sovereignty, however, with regard to the constant development of international law, today the traditional perceptions and views of the absolute sovereignty of each state about the use of sharing water resources has become outdated and in accordance with the existing international law and emergence of international environmental rules, turkeys sovereignty is limited in the use of the Tigris and Euphrates international rivers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessment
  • Customary international law
  • Basin
  • Euphrates–Tigris rivers
  • Dam construction
  • GAP project
Allan, J.A., 2000. The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy. I.B. Taurus, London.
Altinbilek, D., 2004. Development and management of the euphrates–tigris basin. International Journal of Water Resources Development. 20(1), 15-33 .
Berlin rules on water resources (International Law Association, 21 August 2004). Available online at: <http://www.internationalwaterlaw.org/ documents/intldocs/ILA_Berlin_Rules-2004.pdf>.
Beyerlin, U. and Marauhn, T., 2011. International Environmental Law. Hart/Beck, Oxford, UK.
Beyerlin, U., 2007. Different Types of Norms in International Environmental Law: Policies, Principles and Rules. The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford, UK.
Birnie, P.W., Boyle, A.E. and Redgwell, C., 2009. International Law and the Environment, Oxford University Press, UK.
Bourne, C.B., 1991. International law commission’s draft articles on the Law of International Watercourses: principles and planned measures. Colorado Journal of International Law and Policy. 3, 1-44.
Bremer, N.C., 2016. An analysis of international law binding Iran, Iraq, Syria and Turkey in ephrates-tigris region. Review of European Community and International Environmental Law. 25(1), 92-106.
Bruhacs, J., 1993. The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, Dordrecht: Martinus Nijhoff, Malaysia .
Caflisch, L., 1989. Règles Générales du Droit des Cours d’Eau Internationaux. Nijhoff, Leiden. Boston.
Cf. World Bank, 2006. Iraq: Country Water Resource Assistance Strategy. Report No. 36297-IQ.
Convention for Co-operation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region, Abidjan, 23 March 1981; in force 5 August 1984. Available online at: https://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/marine.coastal.west.central.africa.1981.html.
Convention for the Protection of the Marine Environment and Coastal Areas of the South East Pacific, Lima, 1981. Available online at: https://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/wp-content/uploads/2015/01/Lima_Convention.pdf.
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters., Aarhus, 1998. Available online at: https:// unece. org/ DAM/ env/pp/documents/cep43e.pdf.
Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 1992. Available online at: http:// www. euromines.org/system/files/publications/convention-biological-diversity_0.pdf
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Espoo, 1991. Available online at: https:// treaties. un. org/ Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4&chapter=27&clang=_en.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. Available online at: https://legal.un.org/ ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf
Daoudy, M., 1999. The Development of the Euphrates and Tigris Basins: An Assessment of Upstream Development (Turkey) on Downstream Riparians (Syria). Submission to the World Commission on Dams. Presented at the Africa/Middle East Regional Consultation. Available online at: www.dams.org.
Dolatyar, M., and Gray, T.S., 2000. Water Politics in the Middle East: A context for Conflict or Cooperation? Macmillan Press, London.
Draft Articles on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses and Commentaries thereto and Resolution on Transboundary Confined Groundwater, 1994. Yearbook of the International Law Commission, Part II. UN Doc. A/CN.4/SER.A/ 1994/Add.l, 1994. Available online at: https:// legal. un. org/ ilc/texts/instruments/english/commntaries/8_3_1994.pdf.
Ebtekar, M., 2017. The Economist Newspaper, No. 3176715. Available online at: https://donya-e-eqtesad.com/62/3176715/English.
Erdem, M., 2003. The tigris-euphrates rivers controversy and the role of international law. Perceptions Journal of International Affairs. 8, 91-119.
FAO, Irrigation in the Middle East. Region in Figures – Aquastat Survey 2008. Available online at: http://www.fao.org/3/i0936e/i0936e00.htm.
Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea, 2003. Tehran .Available online at: http://www.tehran
convention .org/spip.php? article4
Gillespie, A., 2008. Environmental impact assessment in international law. Review of European Community and International Environmental Law. 17, 221-233.
Handl, G., 1976. International liability for the pollution of international watercourses: balancing of interests. Canadian Yearbook of International Law. 13, 156-194.
Helal, M.S., 2007. Sharing blue gold: The 1997 UN convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses ten years. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy. 18(2), 337-389.
ICJ, Judgment 2010, Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Disput between Argentina v. Uruguay. ICJ Rep. 14 (‘Pulp Mills’). Available online at: https://www.icj- cij. org/ en/ case/ 135/ judgments.
ICJ, 1950. Asylum Case, Disput between Colombia v. Peru. ICJ Reports 266 (‘Asylum Case’). Available online at: https://www.icj-cij.org/en/case/7.
ICJ, 1996. Advisory opinin, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. ICJ Reports 226. Available online at: https:// www. icj- cij. org/ en/ case/95.
International Law Commission (ILC), 1993. The Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses– Comments and Observations Received from Governments. (UN Doc. A/CN.4/447 and Add.1–3). Availale online at: https://legal.un.org/ilc/guide/8_3.shtml.
International Law Commission (ILC), 2001. Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-third Session. (UN Doc. A/56/10, 2001). Available online at: https://legal.un.org/ilc/ documentation/english/reports/a_56_10.pdf.
Kurdish Human Rights Project, the Ilisu Dam Campaign, and the Corner House, 2002. Downstream Impacts of Turkish Dam Construction on Syria and Iraq: Joint Report of Fact-Finding Mission to Syria and Iraq.
Khaligh, A. and Ownar, O.C., 2011. Energy Sources. Power Electronics Handbook, Rashid M.H. (ed.), Academic Press, USA.
Kirschner, A.J. and Tiroch, K., 2012. The waters of euphrates and tigris: an international law perspective. Max Planck Yearbook of United Nations Law. 16, 329-394.
Kliot, N., 1994. Water resources and conflict in the Middle East. International Affairs. London, 70, 591-592.
Kolars, J. and Mitchell, W.A., 1991. The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project. Southern Illinois University Press, Carbondale. Washington D.C.
Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from Pollution, 1979. (‘Kuwait Convention’). Available online at: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800f78e7.
Lipper, J., 1967. The Law of International Drainage Basins. Oceana Publications. New York, USA.
McCaffrey, S.C., 2003. The Law of International Watercourses: Non-Navigational Uses. Oxford University Press, UK.
McIntyre, O., 2006. The role of customary rules and principles of international environmental law in the protection of shared international freshwater resources. Natural Resource Journal. 46, 157-210.
Ordo, S., 2017. Ilisu dam construction in turkey in contrary with international law. Available online at: www.irdiplomacy.ir/fa/page/196259.html.
Memorandum of Understanding on Environment between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Iran. Ankara, 2010. Published in 27947 Official Gazette of the Republic of Turkey.
North American Agreement on Environmental Cooperation, 1993. Washington, DC. Available online at: https:// ustr .gov /sites /default /files /naaec.pdf.
Petrella, R., 2001. The Water Manifesto: Arguments for a World Water Contract. Zed Books, London.
Presidential Strategic study Center, 2017, Available online at: www.css.ir/fa/contemt/
112656.
Protocol concerning the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil to the Barcelona Convention. 2004, (‘Barcelona Convention Offshore Protocol’), Annex I. Available online at: https:// www. unep. org/ unepmap/who-we-are/barcelona-convention-and-protocols.
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, 1991. (‘Madrid Protocol’). Available online at: https:// www. ats. aq/ documents/recatt/att006_e.pdf.
Rahi, K.A. and Halihan, T., 2010. Changes in the salinity of the Euphrates river system in Iraq, Regional Environmental Change. 10(1), 27-35.
Ramazani Ghavamabadi, M.H., 2007. Quick review of principle of the unharmful utilization of territory in international environmental law. Environmental Sciences, 4, 57 -74. (In Persian with English abstract).
Scheumann, W. Kibaroglu, A. and Kramer, A., 2011. Environmental Impact Assessment in Turkish Dam Planning. Turkey’s Water Policy. National Framework and International
Cooperation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Berlin.
Rahi, K.A. and Halihan, T., 2010, Changes in the salinity of the euphrates river system in Iraq. Regional Environmental Change. 10, 27–35.
Report on the Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context on its Fourth Meeting, held in Bucharest from 19th to 21st May 2008 (UN Doc. ECE/MP.EIA/10, 28 July 2008). Available online at: https://digitallibrary.un. org/ record/
636414?ln=en.
Schwebel, S.M., 1982. Third Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, Special Rapporteur, Yearbook of the International Law Commission, (UN Doc. A/CN.4/348, 1982). Available online at: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1982_v2_p1.pdf.
Statement by H.E. Yousef Hojjat, Deputy Head of the Department of Environment, at the Third Meeting of the Parties to Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Cavtat, Croatia,2004. Available online at: <http:// www. unece. org/ fileadmin/DAM/env/eia/documents/cavtat/Islamic%20Republic%20of%20Iran.pdf
Stevens, L. Sons Ltd. and Dobbs Ferry, N. Y., 1970. International Law through the Cases. Green London, Oceana Publications. New York, USA.
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. (‘UNCLOS’). Available online at: https:// www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992. New York. Available online at: https:// unfccc .int/ resource /docs /convkp/ conveng.pdf.
WHO. 2011, Guidelines for Drinking - water quality? Available online at: https:// apps. who.int /iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf.
Unver, O. 2000. The Southeastern Anatolia Project (GAP): An Overview in Turkish Embassy, Water and Development in Southeastern Anatolia. The Ilisu Dam and GAP. London.
World Bank. 1996. World Bank Lending for Large Dams. A Preliminary Review of Impact. Report Number28695. Available online at: http:// documents.worldbank.org/curated/en/984441468780580048/pdf/28695.pdf.
World Commission on Dams (WCD), 2000. Dams and Development: A New Framework for Decisionmaking, the Report of the World Commission on Dam. Available online at: https://pubs.iied.org/pdfs/9126IIED.pdf.
World Meteorological Organization (WMO), 2019. Integrating E-flow Science with Fluvial Geomorphology to Maintain Ecosystem Services. Available online at: https:// library. wmo. int/index.php?lvl=notice_display&id=21475.