کلیدواژه‌ها = رگرسیون فازی
پیش بینی زمان تاخیر با استفاده از روابطی بر مبنای رگررسیون فازی

دوره 11، شماره 4، دی 1392

مسلم حیدری؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ افشین هنربخش


بررسی کارآیی روش رگرسیون فازی در بازسازی داده های گمشده سالیانه بارش در حوزه آبریزکارون

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

سید جواد ساداتی نژاد؛ روح الله حسن شاهی؛ محمد شایان نژاد؛ خدایار عبدالهی


بررسی کارایی مدل های هوشمند در برآورد تبخیر و تعریق پتانسیل

دوره 8، شماره 2، دی 1389

سید جواد ساداتی نژاد؛ سمیه انگبینی؛ محمد رضا مزدیان فرد