اثر متقابل جهت دامنه و شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک نسبت به بارش‌های اسیدی

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.52547/envs.2021.37016

چکیده
  سابقه و هدف: مقدار نفوذپذیری خاک به اندازه حفره ها، غلظت مایع و نیروی کشش سطحی بستگی دارد. در واقع عاملهایی که بر تخلخل اولیه مؤثرند، در میزان نفوذپذیری نیز مؤثر می باشند. نتایج به دست آمده از تحقیق های مختلف نشان می دهد که میزان نفوذپذیری خاک در اولویت تحقیق ها ی مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز تحقیق های مختلفی در مورد ویژگی ها ی فیزیکی ...  بیشتر