تأثیر تلقیح باکتری و قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نهال‌های داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تنش خشکی (مطالعه موردی: لرستان)

امین حیدرپور منفرد؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ فرهاد رجالی؛ سید محمد حجتی؛ پروین رامک

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.52547/envs.31318

چکیده
  سابقه و هدف: شرایط نامساعد محیطی سبب ایجاد تنش در گیاهان و اختلال در رشد و نمو و بقای آن­ها می­شود.امروزه کاربرد میکروارگانیسم­های خاکزی بویژه قارچ­ها و باکتری­های محرک رشد که با انجام فرآیند­های مختلف زیستی در رشد گیاه و چرخه عناصر غذایی خاک دخالت دارند جهت کاهش آثار سوء تنش­های محیطی توصیه می­گردد.مواد و روش­ها: به­منظور ...  بیشتر