اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

فرید سلمان پور؛ فراهم احمد زاده؛ رومینا سیاح نیا؛ بهرام کیابی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401

https://doi.org/10.52547/envs.2023.1260

چکیده
  تغییرات آب و هوایی به همراه توسعه انسانی فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌ها وارد کرده، بطوری که در بسیاری از موارد سبب کاهش تنوع زیستی شده است. ادامه روند تغییر اقلیم امروزه به عنوان یک بحران فراگیر و جهانی محسوب می‌شود. تغییر اقلیم به یک اندازه بر همه زیستگاه‌ها و گونه‌ها تاثیر نمی‌گذارد. بلکه گونه‌های بزرگ جثه بیشتر تحت تاثیر تغییر اقلیم ...  بیشتر

بررسی پراکنش گونه Dactylis glomerata در مرتع های شهرستان تکاب (مطالعه موردی مرتع های گولون)

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.107

چکیده
  سابقه و هدف: تعیین پاسخ گونه ­های گیاهی به عامل­ های محیطی از هدف ­های مهم تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی می ­باشد.  هدف تحقیق حاضر، بررسی مهمترین عامل ­های محیطی موثر بر حضور گونه ­ D. glomerataدر مرتع­ های شهرستان تکاب می ­باشد. مواد و روش­ ها:  در این مطالعه، 84  پلات 1 متر مربعی درامتداد آزیموت منطقه مورد مطالعه با روش سیستماتیک ...  بیشتر