کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام به گام
ارزیابی اثربخشی برنامه های کنترل آلودگی هوا در تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کیفیت هوا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 239-252

10.29252/envs.17.1.239

زهره خراسانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ سعید صوفی زاده؛ ریحانه رسول زاده