آیا تأثیر کاهش فساد بر انتشار کربن در کشورهای مختلف متفاوت است؟

رضا اخباری؛ مهدی نجاتی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.105

چکیده
  سابقه و هدف: توجه به پیامدهای اقتصادی تخریب محیط زیست و تحلیل اثر­های محیط زیستی رشد و توسعه اقتصادی در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی پیش از اجماع جهانی پیرامون ضرورت کاهش انتشار کربن، شکل گرفت. فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در پی انتقال سرمایه از کشورهای توسعه یافته به در حال توسعه و به دنبال تحلیل اثر­های محیط زیستی آن پدید آمد. به ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان بر کیفیت محیط زیست در منطقه منا: رویکردهای میانگین لگاریتم دیوژیا و هم انباشتگی پانل

علی افضلی؛ وحید ماجد

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  سابقه و هدف: این مقاله بر پایه رابطه کایا به بررسی آثار متغیرهای کلان بر کیفیت محیط زیست در منطقه منا می‌پردازد. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در‌ حال‌ توسعه،‌ از جمله ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، فشار فزاینده‌ای به محیط زیست وارد می‌آورد. هزینه تخریب‌های زیست‌محیطی در منطقه منا به حدود 5 درصد و در ایران ...  بیشتر