1. بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران

مریم صارمی؛ عین اله روحی مقدم؛ نصراله بصیرانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1393

چکیده
  مراتع، حدود نیمی از خشکی­های جهان را تشکیل می­دهند و حاوی بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست‌کره خاکی می­باشند. در نتیجه، این اراضی قابلیت زیادی جهت ترسیب کربن دارا هستند. این تحقیق به‌منظور تعیین مقدار ترسیب کربن گونه  fragilis Psathyrostachys  و هم‌چنین مقایسه میزان آن در دو تیمار قرق و چرا صورت گرفت. به‌‌دین منظور، پس از شناسایی مقدماتی و تعیین ...  بیشتر

2. اثرات ساده سازی اکوسیستم های مرتعی بر تغییرات تنوع گونه ای و صفات عملکردی بانک بذر خاک

پرویز غلامی؛ جمشید قربانی؛ مریم شکری

دوره 9، شماره 4 ، تابستان 1391

چکیده
  تبدیل اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های ساده تر که به واسطه تغییر در نوع کاربری آن ها می باشدمی تواند باعث تغییر در ساختار و عملکرد اکوسیستم های گردد. بانک بذر موجود در خاک اراضی مرتعی منبعی از بذرهای زنده بوده که نتیجه تجمع و ماندگاری بذر در خاک می باشد و این ذخیره بذر در صورت فراهم بودن شرایط مناسب قادر به جوانه زنی و ایجاد جوامع گیاهی ...  بیشتر