کلیدواژه‌ها = گیاه پالایی
تصفیه برخی از آلودگی های پساب صنعتی ورودی به حوضه آبریز دریای خزر با استفاده از گیاه وتیور

دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 191-210

10.52547/envs.2022.1110

صاحبه حاجی پور؛ مرتضی محمدی دیلمانی؛ محدثه مومن زاده؛ منصور افشار محمدیان


بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

مرضیه سرمدی؛ محبوبه ایرانی؛ فرانسواز برنارد


تاثیر مخلوط دو گیاه یونجه (Medicago sativa) و فسکیو (Festuca arundinacea) در گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

ملک حسین شهریاری؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مونا پدیداران


بررسی تاثیرات گازوئیل بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازگونه های زراعی

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

زاهده چاقری؛ فاطمه آقایاری؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ حسین شاکر بازار نو؛ فرانسواز برنارد