کلیدواژه‌ها = کادمیوم
مدل سازی Cd خاک‌های اطراف معادن نمک گرمسار براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 153-168

10.48308/envs.2023.1251

سمیه محرمی؛ مهدی صادقی پور مروی؛ رحمان شریفی


توان گیاه‌پالایی دو گونه خردل اتیوپی (Brassica carinata) و خردل هندی (Brassica juncea) در خاک آلوده به کادمیوم

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 173-186

زهرا سلیمان نژاد؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور


بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

مرضیه سرمدی؛ محبوبه ایرانی؛ فرانسواز برنارد