کلیدواژه‌ها = تحلیل روند
ارزیابی اثربخشی برنامه های کنترل آلودگی هوا در تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کیفیت هوا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 239-252

10.29252/envs.17.1.239

زهره خراسانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ سعید صوفی زاده؛ ریحانه رسول زاده


تاثیرتغییرپذیری های کاربری و پوشش سرزمین بر کیفیت هوای شهر تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 79-100

ابوطالب صبر؛ مظاهر معین الدینی؛ حسین آذرنیوند


تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی دشت شبستر

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 19-38

مهدی پناهی؛ فرهاد میثاقی؛ فرید قنبری