کلیدواژه‌ها = ایلام
مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

فرزاد جلیلیان؛ یعقوب فتحی پور؛ اصغر طالبی؛ امین صدارتیان


مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ مهرداد کهزادی