کلیدواژه‌ها = استان مازندران
اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 229-242

10.48308/envs.2023.1260

فرید سلمان پور؛ فراهم احمد زاده؛ رومینا سیاح نیا؛ بهرام کیابی


ارزیابی زیستمحیطی چشمههای آبگرم منطقه مرکزی مازندران

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

سید جواد مقدسی؛ پدرام ناوی؛ مرضیه رضایی عبدلی


بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه های ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، دی 1387

رضا بناگر؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سید محمود قاسمپوری