کلیدواژه‌ها = رودخانه هراز
بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه های ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، دی 1387

رضا بناگر؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سید محمود قاسمپوری


بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مهدی نادری جلوار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد رضا احمدی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ اصغر عبدلی