کلیدواژه‌ها = جذب
تأثیر سطوح کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

حجت اله آذرپیوند؛ محمدعلی بهدانی؛ محمدحسن سیاری زهان؛ کاظم خاوازی


استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

دوره 8، شماره 2، دی 1389

اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب

دوره 2، شماره 7، فروردین 1384

غلامحسین ابراهیمی پور؛ جمشید فولادی؛ سارا تلی دلیر؛ ویدا تفکری