مطالعه کمی جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک های آهکی

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ مرتضی ستاری

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1389

چکیده
  جذب باکتری به خاک از اجزای مهم مدل های انتقال آلاینده های میکروبی در خاک و آلودگی آب های زیر زمینی است . هدف از این پژوهش ، مطالعه کمی نقش کربنات کلسیم بر جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک آهکی بود. بدین منظور ، تعداد 60 نمونه از خاک های آهکی استان مرکزی نمونه برداری شد. ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و ایزوترم جذب باکتری اشریشیاکلی (Escherichia ...  بیشتر