کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 163-176

10.29252/envs.17.3.163

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سمانه فدایی؛ فریده چناری؛ شادی خاتمی


شناسایی صفات اگروفیزلوژیکی موثر بر عملکرد ارقام برنج تحت تنش رطوبتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 163-180

سعید بخشی پور؛ جعفر کامبوزیا؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مریم حسینی چالشتری


ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

سارا تاجدوست؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فریبا میقانی؛ اسکندر زند؛ زهرا نورمحمدی


بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD

دوره 7، شماره 2، دی 1388

مریم پژمان مهر؛ محمد اسماعیل حسنی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ جواد هادیان