کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی انتشار گرد و غبار با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شهرستان کاشان

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 69-80

10.48308/envs.2023.1177

الهام پورمعافی اصفهانی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ حامد حق پرست


بررسی کارایی مدل های هوشمند در برآورد تبخیر و تعریق پتانسیل

دوره 8، شماره 2، دی 1389

سید جواد ساداتی نژاد؛ سمیه انگبینی؛ محمد رضا مزدیان فرد