کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری چندمعیاره برای پیشبینی توان توسعه شهری WLC-AHP با استفاده از مدل منطق فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

علیرضا پورخباز؛ حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی جوانمردی؛ محمدجواد امیری