مطالعه آلودگی فلزات سنگین و ترکیبات نفتی در زمین‌های کشاورزی جنوب شهر تهران

ملیحه جمالی؛ جواد بیات؛ سید محمدرضا طلاکش؛ سید حسین هاشمی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1104

چکیده
  سابقه و هدف: به ­دلیل توسعه و رشد جمعیت انسان، نیاز انسان به منابع ضروری افزایش یافته است.  فعالیت‌های مربوط به صنایع و همچنین فعالیت‌های کشاورزی به­ طور گسترده‌ای زمین‌های کشاورزی را آلوده کرده است. ترکیبات نفتی و فلزات سنگین هر دو از آلاینده‌های رایج موجود در خاک‌هایی هستند که با فاضلاب تصفیه نشده آبیاری شده‌اند و سلامت ...  بیشتر