نویسنده = مهدی نصیری محلاتی
بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 39-50

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


زیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP)

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

ابراهیم ایزدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیر لکزیان


ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم

دوره 2، شماره 6، دی 1383

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی