نویسنده = حسین گنجی دوست
امکان پذیری حذف نیتروژن توسط سیستم USBF و زمان ماند بهینه آن

دوره 9، شماره 3، فروردین 1391

مرتضی شاکری؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


بررسی چندمدل کامپیوتری و ارائه مدل غلظت .SO2 و H2S در سطح زمین

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

نادیا شریف زاده؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حمید رفتاری؛ حمید معظمی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی