نویسنده = قربان نورمحمدی
تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام‌های تولید برنج

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-28

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ رضا یدی


تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در نظام‌های تولید برنج در منطقه نکا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-66

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ افشین سلطانی


توانایی یونجه (Medicago sativa L.) و Glomus mosseaeدر برداشت گیاهی فلزات سنگین از خاک

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی؛ فرهاد رجالی؛ محمد رضا اردکانی؛ قربان نورمحمدی