نویسنده = زهرا نورمحمدی
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

سارا تاجدوست؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فریبا میقانی؛ اسکندر زند؛ زهرا نورمحمدی


تنوع مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه Alopecurus Lدر ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

مسعود شیدایی؛ سودابه جعفری؛ زهرا نورمحمدی