Volume 21 (2023)
Volume 20 (2022-2023)
Volume 19 (2021-2022)
Volume 18 (2020-2021)
Volume 17 (2019-2020)
Volume 16 (2018-2019)
Volume 15 (2017-2018)
Volume 14 (2016-2017)
Volume 13 (2015-2016)
Volume 12 (2014-2015)
Volume 11 (2013-2014)
Volume 10 (2012-2013)
Volume 9 (2011-2012)
Volume 8 (2010-2011)
Volume 7 (2009-2010)
Volume 6 (2008-2009)
Volume 5 (2007-2008)
Volume 4 (2006-2007)
Volume 3 (2005-2006)
Volume 2 (2004-2005)
Volume 1 (2003-2004)
تلفیق سنجش از دور و روش‌های عددی در مطالعه توفان گرد و خاک

Amirhossein Nikfal; راضیه پیله‌وران; زهرا کاظمی

Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 June 2023

https://doi.org/10.52547/envs.2023.103555

Abstract
  سابقه و هدف: پدیده گرد و خاک در سال‌های اخیر یکی از مهم ترین چالش‌های زیست‌محیطی در غرب و جنوب غرب ایران می‌باشد. شناسایی منشأ گرد و خاک و پایش آن، در سطح وسیع با مدل‌های ...  Read More

determination of dust using remote sensing techniques and numerical simulation

Razieh Pilehvaran; Zahra Rastgu; Sara Karami; Behrooz Moradpour

Volume 20, Issue 4 , January 2023, , Pages 53-80

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1129

Abstract
  Introduction: Natural hazards such as floods, earthquakes, landslides, etc. frequently occur in Iran and other parts of the world, causing considerable economic, social, and environmental problems. In recent years, dust outbreaks in the west and southwest of Iran have been rising, becoming one of the ...  Read More