نویسنده = مصطفی پناهی
بررسی اثرات زیست محیطی فرآیند دفع لجن صنعتی پالایشگاه روغن با رویکرد ارزیابی چرخه حیات با استفاده از مدل ارزیابی اثرات CML-Baseline

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 245-260

10.52547/envs.2022.1158

هانیه کاظمی موید؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مصطفی پناهی؛ زهرا عابدی؛ حمیدرضا غفارزاده


ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-146

فرشاد کیوان بهجو؛ احمد هاشمیان؛ مصطفی پناهی؛ الناز حسن زاده