نویسنده = سیدمسعود منوری
بررسی راهبردهای مدیریت پسماندها در امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 203-218

10.52547/envs.18.4.203

حسن پسندیده تشکری؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ سیدمسعود منوری


ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

نیلوفر فریقی؛ هومان لیاقتی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری


ارزشگذاری اقتصادی پارکهای پردیسان و لویزان

دوره 2، شماره 7، فروردین 1384

سیدمحمد مجابی؛ مسعود منوری