نویسنده = جهانگیر فقهی
مدلسازی سری زمانی صید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) با استفاده از مدل SARIMA

دوره 22، شماره 2، 1403، صفحه 273-288

10.48308/envs.2024.1343

فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ جهانگیر فقهی


ارزیابی صدمات بهره برداری جنگل به زاد آوری و توده های سرپا (مطالعه موردی ، بخش نمخانه جنگل خیرود)

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

باریس مجنونیان؛ مقداد جورغلامی؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی