نویسنده = سید محمد حجتی
تأثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-194

10.29252/envs.17.1.175

بهمن زمانی کبرآبادی؛ سید محمد حجتی؛ فرهاد رجالی؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ حمیدرضا رحمانی


اثر تهنشست نیتروژن شبیه سازی شده بر ویژگی های شیمیایی خاک در توده دست کاشت افرا پلت

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 39-54

مهرسده تفضلی؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ نوربرت لمرسدورف