نویسنده = حمیدرضا پورخباز
مدل سازی خدمات اکوسیستمی فرهنگی (مطالعه موردی: خدمت تفرج در شهرستان بهبهان)

دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 189-202

10.48308/envs.2023.1346

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ شبنم غلامی چالشتری


تصمیم گیری چندمعیاره برای پیشبینی توان توسعه شهری WLC-AHP با استفاده از مدل منطق فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

علیرضا پورخباز؛ حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی جوانمردی؛ محمدجواد امیری