نویسنده = تکتم شهریاری
بررسی جذب نیکل از فاضلاب آبکاری توسط نانوگرافیت

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 169-182

10.48308/envs.2023.1253

تکتم شهریاری؛ عبدالرضا کرباسی؛ مریم شیرازی نژاد


ارزیابی استفاده از ازن در گندزدایی آب آشامیدنی مطالعه موردی : تصفیه خانه آب تهران پارس

دوره 5، شماره 2، دی 1386

حسن هویدی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حمید رضا جعفری؛ تورج نصرآبادی؛ تکتم شهریاری