نویسنده = احمدرضا محرابیان
مطالعات گرده برخی از گونه های بومی و غیربومی شاخص شهر تهران: رویکرد اکولوژی-آلرژی

دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 135-158

10.48308/envs.2023.1046

مجید بهشتی؛ احمدرضا محرابیان؛ فرزانه خواجویی نسب؛ محمدرضا فضل الهی


الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس (.Onosma L. (Boraginaceae Juss در بخشی از واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-94

10.29252/envs.17.1.73

حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب