نویسنده = مهناز مظاهری اسدی
بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چای و تراشههای درخت بلوط توسط قارچ گنودرما

دوره 12، شماره 2، تیر 1393

اعظم جوانمرد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ مهران کیانی راد


زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی

دوره 3، شماره 10، دی 1384

میتراالسادات طباطبائی؛ مهناز مظاهری اسدی