نویسنده = سعید صوفی زاده
آنالیز رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت دیرهنگام و کود نیتروژن در استان گلستان

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-14

10.52547/envs.2021.23861

لیلا صابرپور؛ سعید صوفی زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ قربان قربانی نصرآباد


ارزیابی اثربخشی برنامه های کنترل آلودگی هوا در تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کیفیت هوا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 239-252

10.29252/envs.17.1.239

زهره خراسانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ سعید صوفی زاده؛ ریحانه رسول زاده


تعیین pH و زمان بهینه برای تصفیه پساب صنعت نساجی با استفاده از روش ازن زنی

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 37-42

فاطمه رجب نیا؛ سید حسین هاشمی؛ ریحانه رسول زاده؛ سعید صوفی زاده


مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ سعید صوفی زاده؛ میثم ابراهیمی؛ محمد مین باشی؛ فاطمه دستاران؛ مریم پوربیگ؛ محمد جمالی؛ آذر ماکنالی؛ معصومه یونس آبادی؛ رضا دیهیم؛ سمیه فروزش


بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ محمد علی باغستانی؛ آذر مکنالی؛ مهدی مین باشی؛ سعید صوفی زاده؛ رضا دیهیم فرد


خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش

دوره 1، شماره 3، فروردین 1383

10.29252/envs.2004.101228

رضا دیهیم فرد؛ اسکندر زند؛ هومان لیاقتی؛ سعید صوفی زاده