نویسنده = امیر سالمی
منشایابی آلودگی هیدروکربنی در آب، خاک و رسوب در جنوب تهران

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-14

10.29252/envs.17.3.1

محمد محمودی؛ سید حسین هاشمی؛ امیر سالمی


محصولات باغبانی شهری چقدر سالم هستند؟ بررسی تجمع فلزات سنگین در سبزیجات پرورش یافته در داخل شهر تهران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 113-124

ریحانه سادات قاضی مرعشی؛ امید نوری؛ رضا دیهیم فرد؛ امیر سالمی


بررسی کیفیت آب رودخانه قشلاق با استفاده از شاخص های کیفی آب

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

بابک جعفری سلیم؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ امیر سالمی؛ مسعود طاهریون؛ مجتبی اردستانی