آ

 • آراکی باکتری بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • آربوسکولار ـ میکوریزا ـ خارتوران ـGlomus شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • آرتمیا بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • آسیب پذیری زیست محیطی ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • آسیب شناسی پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • آلودگی بررسی وضعیت نیترات در خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه برا آن اصفهان [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ا

 • ادراک معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • ایران حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • ارزیابی زیستگاه ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • ارزش ها معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • اقتصاد توریسم اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • اکلوژی نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • اکوتوریسم اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • الگوهای ارتباطی پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • الگوهای محیطی بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

ب

 • باغ های قاجار باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • باغ های نیاوران باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • باکتری های قابل کشت تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • برج و بارو حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • برنامه ریزی سبزراه برنامه ریزی سبز راه:تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • بستر شهری باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • بستر طبیعی باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • بسترهای رشد استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • بیگانه یابی فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • بلایای طبیعی پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • بیورآکتور با بستر متراکم مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • بوم شناختی سیمای سرزمین چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ریزی و طراحی محیط [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • بوم شناسی معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

پ

 • پایداری پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • پایداری بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • پایداری نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • پایداری محیط های روستایی پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • پارک شهری نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • پارک ملی بوجاق بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • پارک ملی خجیر ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • پیاز ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • پاسارگاد حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • پراکنش وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • پرسپولیس حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • پرندگان مهاجر بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • پروفیل پوشش گیاهی اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • پساب صنعتی مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • پسماندهای آلی استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

ت

 • تیاب بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • تاکسونومی عددی تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • تیپ گیاهی اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • تجزیه خوشه ای تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • تجزیه زیستی بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • تخریب زیستی مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • تریپس ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • تصاویر ذهنی معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تغییرات اقلیم مدل های GCM مدل کربن 3.26-CRoth تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • تغییر سیمای سرزمین چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ریزی و طراحی محیط [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تفسیر معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تنوع زیستی تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • تنوع زیستی تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • تنوع زیستی معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تهران باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تهران نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • تهران حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • توده های بومی ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • توریسم پایدار اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • توسعه پایأار معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • توسعه پایدار اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

ج

 • جمعیت وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • جمعیت بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • جنگل مانگرو بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ح

 • حیات وحش اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • حد بحرانی بررسی وضعیت نیترات در خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه برا آن اصفهان [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • حد مجاز بررسی وضعیت نیترات در خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه برا آن اصفهان [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • حفاظت میانکاله اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • حوزه های زیست محیطی البرز ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

خ

 • خاک مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • خلیج فارس تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

د

 • دالان رودخانه حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • دالان رودخانه ایون حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • دریاچه طبیعی باستانی حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • درخت حوا بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • درکه حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • دره درکه برنامه ریزی سبز راه:تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • دره های شمالی تهران برنامه ریزی سبز راه:تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • دما زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • دی نیتریفیکاسیون مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • دور سنجی حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • دوره هخامنشی حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

ر

 • رودخانه گزافرود تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • رودخانه هراز تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • روش رتبه دهی ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ز

 • زاویه برگ ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • زیرساخت سبز حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • زیستگاه وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • زمین لرزه پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

س

 • سازنده فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • سبزراه برنامه ریزی سبز راه:تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • سرو ناز و سرو شیراز استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • سوسمار تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ش

 • شاه کولی تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • شبکه های بوم شناختی چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ریزی و طراحی محیط [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • شمال غرب ایران- لاسرتا تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • شوری زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

ص

 • صفات ریخت شناسی تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

ط

 • طبیعت فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • طرح های توسعه ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

غ

 • غنی سازی بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ف

 • فرهنگ فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

ق

ک

 • کاج ژاپنی استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • کفتارراه راه ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • کولقان کلاهی بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

گ

 • گرمایش جهانی تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • گونه های شاخص وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

م

 • میان تخصص گرایی چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ریزی و طراحی محیط [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • ماهی آزاد دریای خزر بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • متانوژن زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • محیط فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • محیط اکستریم هالوفیل بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • محیط زیست طبیعی پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مسکن پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مشاهده معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مصنوع فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مطلوبیت معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • معانی معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مقاومت ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • میکروارگانیسم مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • میکروبی تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • میناب بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • منظر فرهنگی بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • مهره داران وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • مواد افزودنی مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • مواد آلی خاک تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

ن

 • نیترات بررسی وضعیت نیترات در خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه برا آن اصفهان [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

 • نیتریفیکاسیون مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384-1385]

 • نفت زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • نفت خام مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • نفت خام بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384-1385]

 • نمایه مطلوبیت ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

و

 • واژه ها نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • واقعیت گرائی فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]

 • وضعیت بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1384-1385]

ه

 • هماهنگی معنای بوم شناسانه منظر [دوره 3، شماره 12، 1384-1385]