ا

 • ابراهیمی پور، غلامحسین غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • ابراهیمی پور، غلامحسین جداسازی یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار و بررسی اثر فاکتورهای محیطی در تجزیه زیستی نفت خام به منظور حفظ محیط زیست [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • ابراهیمی پور، غلامحسین جداسازی و تعیین خصوصیات یک آرکی باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار مولد بیوسورفاکتانت و بررسی تاثیر غلظت نمک در تجزیه نفت توسط این سویه [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • ابوالحسنی سورکی، علی جداسازی یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار و بررسی اثر فاکتورهای محیطی در تجزیه زیستی نفت خام به منظور حفظ محیط زیست [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • احمدزاده، فراهم بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • ارباب، پریناز ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری استان تهران [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • امیری مقدم، فرهاد بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • امینیان، مریم جداسازی یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار و بررسی اثر فاکتورهای محیطی در تجزیه زیستی نفت خام به منظور حفظ محیط زیست [دوره 2، شماره 8، 1384]

ب

 • باغستانی، محمد علی تاثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه پوششی چاودار در مدیریت علف های هرز باغ ها [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • باقرانی، ناصر پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • برقعی، مهدی استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژی فاضلاب [دوره 2، شماره 8، 1384]

پ

 • پارسیان، هدی تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • پاشایی راد، شاهرخ بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1383]

ت

 • تفکری، ویدا غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • تلی دلیر، سارا غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب [دوره 2، شماره 7، 1384]

ح

 • حبیبی بی بالانی، قاسم پایدارسازی دامنه های در حال رانش با گونه درخت انجیلی [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • حجتی، ویدا بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • حسن زاده کیابی، بهرام تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • حسن زاده کیابی، بهرام بررسی برخی از مهمترین عوامل برهم زننده اکوسیستم های روزخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران [دوره 2، شماره 5، 1383]

خ

 • خالقی زاده، ابوالقاسم مطالعه مقدماتی تنوع پرندگان جنگل جلگه ای نور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • خواجه پور، محمد رضا مطالعه خصوصیلت شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با بکار گیری کود آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 2، شماره 5، 1383]

د

 • دانه کار، افشین ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان بوشهر بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • دیهیم فرد، رضا پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • دیهیم فرد، رضا استفاده از مدل EIQ در ارزیابیاثرات زیست محیطی علف کش ها در اکوسیستم های زراعی گندم در کشور [دوره 2، شماره 6، 1383]

ر

 • ریاحی، حسین معرفی هفت گونه از گلسنگ های ناحیه هیرکانی (استان مازندران- منطقه زیرآب) [دوره 2، شماره 6، 1383]

ز

 • زند، اسکندر پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • زند، اسکندر استفاده از مدل EIQ در ارزیابیاثرات زیست محیطی علف کش ها در اکوسیستم های زراعی گندم در کشور [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • زهزاد، بهرام تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه [دوره 2، شماره 7، 1384]

س

 • سنبلی، علی تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه [دوره 2، شماره 7، 1384]

ش

 • شیخ جباری، حسین مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعتی (2)اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • شیدایی، مسعود تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • شیدایی، مسعود بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • شریفی، منصور نقد بیانیه نشست صاحبنظران جمعیتی جهان در دهلی نو، 1993 [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • شریفی پور، رزیتا ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان بوشهر بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • شرقی، عبدالعلی آب و قانونگذاری [دوره 2، شماره 8، 1384]

ص

 • صادقی، حسین بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • صباحی، حسین مقایسه جذب نیتروژن، کارایی مصرف کود و تلفات نیتروژن در سیستم کوددهی آلی، تلفیقی و متداول در کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • صحتی ثابت، محمد ابراهیم مطالعه مقدماتی تنوع پرندگان جنگل جلگه ای نور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • صمدانی، بتول تاثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه پوششی چاودار در مدیریت علف های هرز باغ ها [دوره 2، شماره 6، 1383]

ط

ع

 • عبدلی، اصغر بررسی عادات رژیم غذایی سیاه ماهی دو اکوسیستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • عبدلی، اصغر تنوع زیستی، پراکنش و فراوانی ماهیان در رودخانه کسلیان، مازندران، ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]

ف

 • فردوسی، آتوسا جداسازی و تعیین خصوصیات یک آرکی باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار مولد بیوسورفاکتانت و بررسی تاثیر غلظت نمک در تجزیه نفت توسط این سویه [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • فریدون پور، محمد پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • فقیری، افشین بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • فلاح، سیف اله مطالعه خصوصیلت شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با بکار گیری کود آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • فنایی، ابراهیم مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعتی (2)اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • فولادی، جمشید غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • فولادی، جمشید جداسازی و تعیین خصوصیات یک آرکی باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار مولد بیوسورفاکتانت و بررسی تاثیر غلظت نمک در تجزیه نفت توسط این سویه [دوره 2، شماره 8، 1384]

ق

 • قاضی میر سعید، شهنار بررسی اثرات اکولوژیکی احداث زیرساخت ها(بزرگراه تهران-پردیس)بر جانوران (پستانداران و پرندگان) [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • قلاوند، امیر مقایسه جذب نیتروژن، کارایی مصرف کود و تلفات نیتروژن در سیستم کوددهی آلی، تلفیقی و متداول در کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • قلاوند، امیر مطالعه خصوصیلت شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با بکار گیری کود آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 2، شماره 5، 1383]

ک

 • کاوسی، آزاد استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژی فاضلاب [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • کمی، حاج قلی بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • کوچکی، علیرضا مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم [دوره 2، شماره 6، 1383]

ل

 • لیاقتی، هومان بررسی برخی از مهمترین عوامل برهم زننده اکوسیستم های روزخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران [دوره 2، شماره 5، 1383]

م

 • ماکنالی، آذر پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • متکان، علی اکبر تعیین تعداد روزهای برفی در ایران با استفاده از داده های سنجنده SSM/I [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • مجابی، سیدمحمد ارزشگذاری اقتصادی پارکهای پردیسان و لویزان [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • مجنونیان، باریس پایدارسازی دامنه های در حال رانش با گونه درخت انجیلی [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • محرابیان، احمدرضا تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • محمودی، حسین ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • میرزاجانی، علیرضا تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • مصطفوی، حسین بررسی عادات رژیم غذایی سیاه ماهی دو اکوسیستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • مصطفوی، حسین بررسی برخی از مهمترین عوامل برهم زننده اکوسیستم های روزخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • مصطفوی، حسین تنوع زیستی، پراکنش و فراوانی ماهیان در رودخانه کسلیان، مازندران، ایران [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • منوری، مسعود ارزشگذاری اقتصادی پارکهای پردیسان و لویزان [دوره 2، شماره 7، 1384]

 • منوری، مسعود بررسی اثرات اکولوژیکی احداث زیرساخت ها(بزرگراه تهران-پردیس)بر جانوران (پستانداران و پرندگان) [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • منوری، مسعود ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری استان تهران [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • مهدوی دامغانی، عبدالمجید مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • موسوی، محمدرضا پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور [دوره 2، شماره 5، 1383]

ن

 • نصیری محلاتی، مهدی مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم [دوره 2، شماره 6، 1383]

 • نهاوندی، ناهید تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2، شماره 5، 1383]

 • نوری دانه کار، جعفر ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان بوشهر بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی [دوره 2، شماره 7، 1384]

و

 • ویسی، هادی ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست [دوره 2، شماره 8، 1384]

 • ولدبیگی، طاهره معرفی هفت گونه از گلسنگ های ناحیه هیرکانی (استان مازندران- منطقه زیرآب) [دوره 2، شماره 6، 1383]

ه

ی