نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مگس های گل یکی از مهمترین دشمنان طبیعی شته ها می باشند لارو اغلب آنها شکارگر شته ها بودهو نقش مهمی در تعادل بیولوژیکی و کنترل طبیعی آنها ایفا می کنند. در بررسی های به عمل آمده طی سالهای 80/80 روی فون مگس های گل این منطقه 13 گونه متعلق به 8 جنس از دو زیر خانواده با استفاده از تله مالیز و تور حشره گیری جمع آوری و شناسایی گردیدند. تنوع زیستی گونه های این خانواده طی 17 هفته به کمک نمونه های حاصل از تله مالیز و بر اساس شاخص های مارگالف و شاتون- ویتر مورد مطالعه قرار گرفت. حداکثر تنوع و فراوانی مگس های گل در منطقه برداسکن در هفته چهارم مشاهده گردید.اکثر گونه های مورد مطالعه شکارگر شته ها بودند از میان گونه های شناسایی شده 2 گونه برای فون استان خراسان جدید می باشند.

کلیدواژه‌ها