نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد ااسلامی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جهت مطالعه تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران (حوضه جنوب دریای خزر) از آبان 1378 لغایت مرداد 1379 بطور فصلی نمونه برداری انجام شد. 5 ایستگاه در رودخانه انتخاب شد. در مجموع 522 نمونه ماهی صید و بررسی شد. 20 گونه ماهی شناسایی شده ، متعلق به 9 خانواده دهان گردان (Petromyzontidae) ، کپور ماهیان (Cyprinidae) ، سگ ماهیان جویباری (Cobitidae)، آزاد ماهیان (Salmonidae) ، گاو ماهیان (Gobiidae) ، کفال ماهیان(Mugilidae) ، مگ ماهیان جویباری (Balitoridae) ، گامبوزیا ماهیان Poeciliidae) ، سه خاره ماهیان (Gasterosteidae) می باشند. خانواده کپور ماهیان 2/67 درصداز کل گونه ها را به خود اختصاص داده بود. ازمجموع گونه های شناسایی شده 70 درصد ازگونه ها، ساکن در رودخانه و 30 درصد مهاجر ( ازدریا به رودخانه) می باشنداز 20 گونه شناسایی شده ، گونه های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ، کاراس (Carassius auratus) ، کفال پوزه باریک)Liza saliens) ، ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus و گامبوزیا (Gambusia holbrooki) غیر بومی می باشند تنوع گونه ای ماهیان با استفاده از نمایه شائن ، مقدار انتخاب غذایی بر اساس نمایه ایولو و همپوشانی نیچ غذایی بر اساس نمایه هورن محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها