نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 داﻧﺸ ﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

یکی ازاهداف اساسی از طراحی و اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاهش مصرف نهاده ها به خصوص نهاده های شیمیایی نظیر انواع کود و سموم شیمیایی می باشد .این مقاله با هدف مقایسه پایداری مصرف نهاده های شیمیایی در مزارع شالیکاری سنتی و تجهیز شده در محدود استان گیلان تدوین گردیده است. این پژوه شبه صورت میدانی انجام گرفته و داده های لازم برای آن ، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی شامل 176 شالیکار دارای اراضی سنتی و 188 شالیکار دارای اراضی تجهیز شده، جمع آوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نزدیک به 65/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد میزان مصرف کود شیمیایی شالیکاران دارای اراضی تجهیز و نوسازی شده به طور متوسط با مصرف 363 کیلوگرم انواع کودهای شیمیایی در هکتار به میزان 55 کیلوگرم درهکتار به طور متوسط کود بیشتری از شالیکاران سنتی است این میزان از مقدار میانگین لازم برای مزارع بیشتر می باشد و شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده ( با مصرف 7/5 کیلوگرم سم در هکتار ) ، نسبت به شالیکاران دارای اراضی سنتی ( با مصرف 1/7 کیلوگرم در هکتار ) سم کمتری مصرف می نمایند همچنین نتایج آزمون - تست نشان داد درهر دو گروه شالیکاران دارای اراضی سنتی و شالیکاران دارای اراضی تجهیز ونوسازی شده میزان استفاده از زنبور تریکوگراما( مبارزه بیولوژیک) تقریبا برابر ولی به لحاظ میزان مصرف کود حیوانی پوسیده شالیکاران دارای اراضی تجهیز ونوسازی شده به مراتب بیشتر از شالیکاران دارای اراضی سنتی کود حیوانی در مزارع استفاده می کنند همچنین به لحاظ میزان مصرف کود شیمیایی دو جامعه اختلاف معنی داری دارندو میزان مصرف کود اوره در شالیکاران تجهیز شده بیشتر است ولی به لحاظ میزان مصرف سموم شیمیایی شالیکاران سنتی سموم شیمیایی به خصوص آفت کش های بیشتری مصرف می نمایند.

کلیدواژه‌ها