دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

استفاده از مدل هیدرودینامیکی جهت ارزیابی تخلیه پساب های شهری بر آلودگی نواحی ساحلی مطالعه موردی: شهر بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.48308/envs.2023.1304

امین قصمی؛ ناصر مهردادی؛ محمدجواد امیری


بررسی روند تغییرات اندوتوکسین از منبع تامین آب آشامیدنی تا آب خروجی از تصفیه خانه (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.48308/envs.2023.1302

ریحانه دهقان؛ خسرو پیری؛ اصغر عبدلی


بررسی اثرات تغییر پوشش زمین بر روی عرضه خدمات اکوسیستمی منتخب (منطقه موردمطالعه: شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/envs.2024.1301

مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمدجواد امیری


مقایسه تصاویر ماهوار‌ای لندست-8 و سنتنل-2 جهت تخمین میزان کلروفیل-آ دریاچه زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.48308/envs.2024.1373

پیمان طهماسبی؛ سعدی بیگلری قلدره؛ سید مجتبی بشتامیان؛ سید پویا حسینی؛ پگاه گل محمدی قانع


تأثیر کاربرد ترکیبات آلی بر میزان سرب، نیکل و کادمیوم لجن فاضلاب شهری (مطالعه موردی: لجن فاضلاب تصفیه خانه ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/envs.2024.1380

محمد علی بهمنیار؛ سید مصطفی عمادی؛ مهدی قاجارسپانلو؛ مهدی حسینی


توسعه مدل شبکه بیزین برای ریسک‌های محیطی موج‌شکن کاسپین بندرانزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.48308/envs.2024.1389

حمید سرخیل؛ سید احمد خوبرفتار شالکوهی؛ ضیاءالدین الماسی


تعارض در بهره‌برداری از منابع طبیعی حوضه آبخیز شهرستان بروجرد: یک تحلیل علّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.48308/envs.2024.1399

امیر ثقلینی؛ حشمت‌اله سعدی؛ مسعود بیژنی


تحلیل عوامل درونی مؤثر بر توسعه کشت در محیط های کنترل‌شده : موردمطالعه گلخانه‌های استان تهران و البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.48308/envs.2024.1387

حسین شعبانعلی فمی؛ مائده هاتفی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی؛ مهناز محمدزاده نصیرآبادی


Original Articles

حذف رنگ های کاتیونی از نمونه های آبی با پلیمر صمغ عربی مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.48308/envs.2024.1400

سعید نوجوان؛ امیرحسین فارسیجانی