مقاله پژوهشی
1. بررسی میزان اثربخشی روش شستشوی کنده های حفاری بر روی میزان آلایندگی عناصر سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای با مطالعه موردی در چاه شماره B میدان نفتی آزادگان جنوبی

حمید سرخیل؛ مجتبی کلهر؛ یوسف عظیمی؛ محمد طلائیان عراقی؛ میثم فتحی نوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33963

چکیده
  سابقه و هدف: فرآیند استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گار به چرخه تولید، ارسال و بازیافت گل حفاری یا سیال حفاری نیاز دارد، بنابراین رسیدن به ترکیب مناسب گل حفاری و بازیافت مجدد آن به عنوان یک امر مهم و اساسی در صنعت نفت و محیط زیست به شمار می رود. که بدین منظور معمولاً از روش های مدیریت پسماند استفاده می شود. مواد و روش: در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر بالقوه تغییرات اقلیمی بر توزیع نیوت کوهستانی خال زرد (Neurergus derjugini (Nesterov, 1916

مریم ملکوتیان؛ مظفر شریفی؛ سمیه ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.35451

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر اقلیم یکی از بزرگ ترین تهدیدات برای تنوع زیستی است و می تواند منجر به تغییر توزیع گونه ها و افزایش خطر انقراض جمعیت هایی شود که قادر به سازگاری با محیط های جدید و یا جابجایی به زیستگاه های مناسب نیستند. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه برای نیوت کوهستانی خالزرد (Neurergus derjugini) با هدف شناسایی زیستگاه های مطلوب فعلی، پیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. افت سطح آب‌های زیرزمینی و مدیریت عوارض ناشی از آن (مطالعه موردی: دشت چهاردولی اسدآباد)

پیام یدالهی؛ بابک ظهرابی؛ حمیدرضا جعفری؛ نعمت حسنی؛ علی‌اصغر مرتضوی؛ عادل قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.34059

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از چالش‌های بزرگ آبهای زیرزمینی مصرف بیش از حد آن در بخش کشاورزی است. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯽروﯾﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  و ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.  از این‌رو  توجه به مدیریت منابع آب جهت جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی ضروری است. دشت چهاردولی در استان همدان، طی سال‌های اخیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان

مجتبی قره محمودلو؛ نادر جندقی؛ مریم صیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33366

چکیده
  سابقه و هدف: خورندگی و رسوبگذاری آب فرآیندهای فیزیکوشیمیایی هستند که باعث کاهش مقدار جریان آب در لوله‌های انتقال آب، کاهش عمر مفید تأسیسات آبرسانی، افزایش مصرف انرژی برای انتقال آب، و بروز برخی بیماری‌ها در مصرف‌کنندگان می‌گردد. پژوهش حاضر بمنظور بررسی تمایل خوردگی و ترسیب در طول مسیر رودخانه گرگانرود یکی از مهترین رودخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسه اثرات محیط‌ زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33920

چکیده
  سابقه و هدف: اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع مواد زاید جامد شهری و ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری‌ﻫﺎی محیط‌زیستی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه‌ای در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ اﯾﻦ زاﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. دفع پسماندها حاوی آلاینده‌های مختلف که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می‌شود، علاوه بر نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصول مختلف سال

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.36368

چکیده
   سابقه و هدف: ترکیبات آلی فرار از جمله بخارات بنزین در محیط زیست اثرات نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزین به عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارات بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیره فراورده های نفتی ، فرایند های عملیاتی ، تعداد دفعات تخلیه و بارگیری مخازن ذخیره و فعالیتهای فروش بنزین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تلفیق سنجش از دور و روش‌های عددی در مطالعه توفان گرد و خاک

راضیه پیله‌وران؛ زهرا راستگو؛ امیرحسین نیک فال؛ بهروز مرادپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.34186

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده گرد و غبار در سال‌های اخیر یکی از مهم ترین چالش‌های زیست‌ محیطی در غرب و جنوب غرب ایران می‌باشد. شناسایی منشأ گرد و غبار و پایش آن، در سطح وسیع با مدل‌های عددی هواشناسی و سنجش از دوری که از سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار می‌باشند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مواد و روش: در این پژوهش، از بین رخدادهای گرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه.

فاطمه کاظمیه؛ اسما عیدی؛ حسین راحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.35897

چکیده
  سابقه و هدف: استفاده از انرژی­های نو از ضـرورت­هـای توسـعة پایـدار اسـت. در همین راستا، هدف از این تحقیق، تبیین عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی­های نو در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه بود. تا بتوان با تشخیص و شناسایی عوامل موثر در بکارگیری انرژی­های نوین، راهکارهای مناسب جهت تقویت موارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. پتانسیل‌سنجی بهره‌برداری انرژی از لندفیل سراوان در شهر رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات

علی احمدی ارکمی؛ مریم ملک پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.35875

چکیده
  سابقه و هدف: دفن پسماند در لندفیل‌ها علاوه بر ایجاد آلودگی‌، باعث تولید گازهای گلخانه‌ای نیز می‌شود. یکی از بهترین روش‌ها جهت بررسی میزان اثرات محیط‌زیستی لندفیل، محاسبه و مقایسه شاخص‌های ارزیابی چرخه حیات (LCA) جهت تعیین پایداری نسبی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و ملاحظات اقتصادی روش‌های مختلف مدیریت بیوگاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مرور سیستماتیک راهکارهای طراحی کالبدِ کشاورزی شهری درون فضاهای همسایگی

مریم جاهد؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.30858

چکیده
   سابقه و هدف: رشد شهرنشینی به مرور موجب تبدیل اراضی سبز و زیر کشت به مناطق مسکونی شده‌­است؛ که این مساله از جهات مختلفی بر حوزه­‌های زیست‌­محیطی و غذایی اثر­گذار است. چنانچه تبدیل هر­چه بیشتر اراضی قابل‌­کشت به اراضی مسکونی علاوه بر افت کیفیت‌­های زیست‌­محیطی، از امنیت غذایی نیز می­‌کاهد. آلودگی هوا، عدم­‌مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. ارزشیابی اقدامات آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زیتوده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.36527

چکیده
  سابقه و هدف: در پژوهش حاضر، اثر اقدامات مدیریتی بر میزان ترسیب‌کربن در مکان‌های تحت اقدامات مدیریتی و انواع مختلف پوشش‌ اراضی در حوزه آبخیز چهلچای بررسی شده است. مواد و روش ها: اراضی زراعی و باغی به‌عنوان شاهد و فعالیت‌های تراس‌بندی با کشت محصولات زراعی و باغی از نظر ترسیب‌ کربن مقایسه شدند. همچنین اثر اقدامات مدیریتی بر بهبود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. ارزیابی اثر آموزش اجتماعی در توسعه ارتباطات مشارکتی جامعه محلی با هدف حفاظت از منابع آب محیطی(مطالعه موردی: ذینفعان قنات منطقه خضرآباد یزد)

ایمان اسلامی؛ حسین سروی صدرآباد؛ حسن طباطبایی؛ محمد رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.35822

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت مشارکتی کارآمد در منابع طبیعی و محیط زیست در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، بینش کنشگران و توسعه رفتار مشارکتی آن­ها است. برهمین اساس، سازمان‌های مرتبط با این امر برای برگزاری دوره‌های آموزشی- ترویجی، اقدامات ظرفیت سازی و توانمندسازی، با صرف هزینه و انرژی زیاد انجام می­دهند که نتیجه اقدامات در عمل باید توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تخمین قیمت سایه‌ای دی‌اکسید کربن در صنایع انرژی‌بر استان اصفهان ـ رهیافت تحلیل پوششی تصادفی ناپارامتری داده

منصوره جلایری؛ محمد حسن وکیل پور؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.35102

چکیده
  سابقه و هدف: سیاست‌های توسعه پایدار به نحوی طراحی می‌شوند که فرایندهای تولید و محصولات تولیدی سازگار با محیط زیست بوده و کمترین اثرات جانبی منفی را به محیط‌زیست وارد نمایند. ابزار لازم برای این سیاستگذاری در اختیار داشتن مقدار و قیمت نهاده‌ها  از یک‌طرف و ستانده‌های مطلوب و نامطلوب از طرف دیگر می‌باشد.  از آنجا که قیمت ستانده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد کلان ملایر با استفاده از شاخص NSFWQI و پهنه بندی نتایج آن با استفاده از نرم افزار GIS

هاجر مریخ پور؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33909

چکیده
  زمینه و هدف: در سال­های اخیر، تغییرات در مقدار، توزیع و کیفیت آب­های سطحی جهان سبب شده است که به تمام این منابع توجه ویژه­ای شود. بر این اساس چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ توسعه اجتماعی در کشور­ها، دسترسی به آب با کیفیت خوب و بررسی ظرفیت آن دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب با استفاده از شاخص کیفیت آب مؤسسه ملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. شناسایی چشمه های گرد و غبار با استفاده از مدل WRF-Chem و طرح واره های فرسایش بادیGOCART و AFWA

طیبه مصباح زاده؛ علی سلاجقه؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ غلامرضا زهتابیان؛ عباس رنجبر؛ Mario Marcello Miglietta؛ سارا کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33897

چکیده
  سابقه و هدف : امروزه گرد و غبار یک چالش اساسی جوامع انسانی محسوب می شود. گرد و غبار‌ها تاثیر قابل توجهی بر روی بودجه تابشی زمینی، چرخه های بیوژئو شیمیایی جهانی، تشکیلات خاک ، ترکیبات شیمیایی اتمسفر می‌گذارند. این پدیده میتواند بر روی شاخص های سلامت عمومی تاثیر بگذارد. فلات مرکزی ایران به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک سالانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. تبیین رهیافت برنامه‌ریزی پیشایندی ارتقاء منظر فرهنگی بر پایه تحلیل تاریخی منظر فرهنگی در گذر زمان در تعامل با بوم‌شناسی انسانی

علی حسین پور؛ داریوش مرادی چادگانی؛ شیرین طغیانی خوراسگانی؛ الهام ناظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33587

چکیده
  سابقه و هدف: منظر فرهنگی(cultural landscape)  از دهه 1990 میلادی، توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، به عنوان یک زمینۀ موضوعی میان­رشته و فرارشته معرفی، و به صورت رسمی در دستورکار توسعه جوامع عضو سازمان قرار گرفت. در حالیکه از دهۀ 1920 میلادی، صاحب نظران متعددی در این زمینه مطالعه و فعالیت نمودند و متون مرتبط با آن را منتشر کرده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. ارزیابی ریسک مصارف پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه شمال شهر اصفهان)

الهه واثقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علیرضا نیکویی؛ حسین مهرابی بشر آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.33315

چکیده
  سابقه و هدف: با توجه به کمبود منابع آب در بسیاری از مناطق کشور، نیاز روزافزون بخشهای مختلف به آب، افزایش حجم فاضلابهای شهری، برنامه‌ریزی جهت اسـتفاده از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری بـا لحاظ کردن جنبه‌های زیست محیطی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران بخشی از این کمبودها و همچنین کـاهش آلـودگی‌هـا مورد توجه می‌باشد. پساب فاضلاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. ارزیابی شاخص‌های ارتباطات سیمای سرزمین و کیفیت زیستگاه برای شناسایی لکه‌های زیستگاهی کلیدی قوچ و میش البرز مرکزی (مطالعه موردی : منطقه حفاظت‌شده ورجین، تهران)

نسیم خیرخواه قهی؛ بهرام ملک محمدی؛ حمیدرضا جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.31778

چکیده
  سابقه و هدف: ارتباطات سیمای سرزمین نقش بسیار مهمی در مدیریت مناطق حفاظت‌شده دارد. در منطقه حفاظت‌شده ورجین گونه غالب قوچ و میی یت آن در 20 سال گذشته به علت تخریب زیستگاه و ‌یاری در رابطه با ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه نقاط شهری اطراف منطقه حفاظت‌شده ورجین صورت گرفته است اما با توجه به موقعیت قرارگیری این منطقه حفاظت‌شدهی، ییی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. تأثیر نهاده‌های زیستی بر مقاومت به تنش خشکی نهال‌های گونه داغداغان (Celtis caucasica .L)

امین حیدرپور منفرد؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ فرهاد رجالی؛ سید محمد حجتی؛ پروین رامک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.31318

چکیده
  سابقه و هدف: شرایط نامساعد محیطی باعث ایجاد تنش در گیاهان و اختلال در رشد و نمو و بقای آن­ها می­شود. امروزه کاربرد میکروارگانیسم­های خاکزی به خصوص قارچ­ها و باکتری­های محرک رشد که با انجام فرآیند­های مختلف زیستی در رشد گیاه و چرخه عناصر غذایی خاک دخالت دارند جهت کاهش آثار سوء تنش­های محیطی توصیه می­گردد. مواد و روش­ها: ...  بیشتر