کلیدواژه‌ها = تبریز
جای پای اکولوژیک، سنجشی برای پایداری شهرها مورد پژوهی شهر تبریز

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 25-44

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی؛ محمد مرادی؛ حسین رفیعی مهر؛ عباس امینی زاده


مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، دی 1387

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ حسین نظم فر