کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
توسعه مفهومی عامل مبنا و بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تخصیص منابع آب

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 165-184

امین حسینی اصل؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر متکان


توسعه مدل بهینه برای استفاده صحیح از منابع زیست‌محیطی در حوزه آبخیز چلگرد

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-46

مسلم حیدری؛ افشین هنربخش؛ مهدی پژوهش؛ مریم زنگی آبادی