تغییر نهادی ساختار حکمروایی اجرای برنامه‌های فضایی با تاکید بر هزینه مبادله؛ مورد مطالعاتی طرح تفصیلی شهر اصفهان

احسان مالکی‌پور؛ محمدحسین شریف زادگان

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 227-250

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1125

چکیده
  سابقه و هدف: هزینه مبادله که برخاسته از اقتصاد نهادگرا است، با مفهوم کارایی مرتبط است. یکی از وظایف برنامه‌ریزان، افزایش کارایی فرایند برنامه‌ریزی است، به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر هزینه مبادله همچون هزینه‌های جست‌وجوی اطلاعات، مذاکره، ایجاد و اعمال ساز­و­کارهای نظارتی حائز اهمیت است. زیرا از این طریق است که برنامه‌ریزان ...  بیشتر