1. بررسی راهبردهای مدیریت پسماندها در امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران

حسن پسندیده تشکری؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ سیدمسعود منوری

دوره 18، شماره 4 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.18.4.203

چکیده
  سابقه و هدف: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌هایی برای امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) اتخاذ و اجرا می‌شود که از برنامه‌های موفق مدیریت پسماندها است. امتداد مسئولیت تولیدکننده اساساً به‌منظور کاهش بار مالی دولت‌های محلی در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند، به‌خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه‌ای ...  بیشتر