1. تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی

محمد علی گلستانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمد حسین نعمتی

دوره 18، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 236-247

http://dx.doi.org/10.29252/envs.18.3.236

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از موضوع های مهم در اجرای دیوارهای سبز داخلی، انتخاب بستر کاشت کارا و سبک است. در سالهای اخیر استفاده از کشت های بدون خاک در دنیا و از جمله ایران در حال توسعه است. در همین راستا، استفاده از پسماند آلی کشاورزی در بسترهای کاشت میتواند، افزون بر داشتن مزیت های اقتصادی، به منظور نیل به محیط زیست پایدار نیز نقش مهمی ایفا نماید. ...  بیشتر