کلیدواژه‌ها = فلزهای سنگین
بررسی میزان فلزهای سنگین در ذرات معلق (PM4) هوای شهر تهران و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آن ها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-16

10.29252/envs.18.1.1

سهراب مظلومی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


بررسی اثرهای محیط زیستی سازند گچساران در دشت میداوود، شرق خوزستان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-72

10.29252/envs.17.1.57

محمد محمدیان؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری