کلیدواژه‌ها = زیست پالایی
تأثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-194

10.29252/envs.17.1.175

بهمن زمانی کبرآبادی؛ سید محمد حجتی؛ فرهاد رجالی؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ حمیدرضا رحمانی


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌های نفتی از خاک پالایشگاه تبریز

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 129-140

زهرا علیپور اسداباد؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی؛ حسین میردامادیان